Informácie pre členov

INFORMÁCIE pre členov ZO JDS Žilina

zo sociálnej, zdravotnej, kultúrnej, daňovej oblasti a o niektorých zľavách, ktoré sa týkajú dôchodcov v r. 2018

 

-   Bezplatné právne poradenstvo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline je možné na základe dojednania sa vopred na konkrétny termín u právnika Kancelárie predsedu ŽSK. 

Telefón: 503 21 52                                                          E-mail: pravnaporadna@zask.sk

 

-   Štátne orgány pôsobiace pre oblasť ochrany spotrebiteľov:  

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát SOI                      Kontakty na jednotlivé regionálne inšpektoráty SOI

Poštový priečinok 29                                     sú dostupné na stránke:

Prievozská 32                                         https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

827 99 Bratislava

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj       tel. č.: 041/ 7632 130              fax č.: 041/ 7632 139 

Predmestská71,P.O.BoxB-89;

01179Žilina1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách:

Ministerstvo spravodlivosti SR                      Tel.č.: 421 2 59353 189, 421 2 59353 399

Župné námestie 13                                                   421 2 59353 135

813 11  Bratislava                              Fax: 421 2 593 53 606

E-mail:sona.kovarova@justice.sk                www.justice.gov.sk

Centrum právnej pomoci                  Iné kontakty:

Kancelária Bratislava                        Tel.: 02/496 835 21,       02/496 835 22

Námestie slobody 12                         Fax: 02/ 496 835 20    E-mail: info@legalaid.sk

P.O.Box 18                            

Bližšie kontakty podľa regiónov:

810 05  Bratislava 15                         www.legalaid.sk

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Námestie Legionárov 5                     Tel.č. 421 908084541

080 01  Prešov                                   združeniehoos@gmail.com

Združenie na ochranu finančného spotrebiteľa OFS

Petzwalova 12                        zdruzenie.ofs.nitra@gmail.com

949 12  Nitra                          zdruzenieofs@gmail.com

Občianske združenie Právne služby spotrebiteľom a vlastníkom bytov

Škultétyho 3                           Tel. 0908 894 850

040 01  Košice                        janapajtasova@gmail.com

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

Adresa: Nábrežie Jána Pavla II, 439/16,  058 01 Poprad

               Čulenova 2572/5,  811 09 Bratislava

Kontakt: 052 2861300, 0944 533011,  info@sospotrebitelov.sk,   www.sospotrebitelov.sk

 

-  Kancelária verejného ochrancu práv

Adresa: Grősslingova 35, 811 04 Bratislava – staré mesto

www.vop.gov.sk 

Telefón: 02/ 48287239                                                         E-mail: sekretariat@vop.gov.sk

 

- Bezplatná SENIOR LINKA na pomoc týraným seniorom a seniorom na ktorých je páchané násilie  Telefón – 0800 172 500

Fórum pre pomoc starším, Záhradnická 24, Prievidza - je organizácia, ktorá pomáha starším ľuďom v oblasti sociálneho a právneho poradenstva.

Telefón 046/542 0349     0915/950772                                             www.forumseniorov.sk

 

- Zariadenie NÁRUČ – je organizácia, ktorá poskytuje poradenské služby pre obete domáceho násilia – poradňa pre rodinu v kríze.      Kontakt: Horný Val 24  010 01 Žilina

Stránkové dni: Pondelok – Piatok  od 7,00 hod. do 15,30 hod.

Telefonický kontakt: 041/564 3652              0918/185  578

E mail: poradnazilina@naruc.sk

 

- ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina poskytuje sociálne služby pre seniorov s celoročným pobytom. Tel. č.: +421 918 438 554  e-mail: alena.liskova@zilina.sk

Zriaďovateľom je mesto Žilina. Bližšie informácie Vám podajú v Klientskom centre Mestského úradu Žilina.

 

- Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, HARMONIA ul. Republiky 22 Žilina

 /tel. 562 4943/ poskytuje  umiestnenia starých ľudí s celoročným pobytom.

 

- DOM CHARITY Sv. KAMILA – poskytuje starostlivosť starým a chorým ľuďom, osobám so zdravotným postihnutím.  Zariadenie poskytuje služby ambulantne, ale aj s ubytovaním. 

Adresa: Framborská 6,  010 01 Žilina   Telefón:  041/5626476, 041/5002572

E-mail: dchkamil.za@gmail.com                                                                                                                     

 

-DENNÝ STACIONÁR, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina                                                

Zariadenie pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, v zmysle zákona o sociálnych službách, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Stacionár poskytuje sociálne služby ambulantne počas pracovných dní. Žiadosť sa predkladá na Mestský úrad Žilina,odbor sociálny.

Tel.: 0915 701524                               e-mail: stacionar.vlcince@gmail.com

 

- Vybavenie donášky stravy pre imobilných občanov vo forme obeda a vybavenie opatrovateľskej služby  je možné v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline.

 

- Vybavenie stravovania v Jedálňach pre dôchodcov. Žiadosť o stravovanie treba podať v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Predložiť treba aj aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku a preukázať sa občianskym preukazom.

 

-  Mesto Žilina poskytuje prepravnú službu  (sociálnu službu)

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ,,ŤZP“) s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo

b) fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prepravná služba slúži na prepravu fyzických osôb s ŤZP k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na území mesta Žilina, na kultúrno – spoločenské podujatia a podobne. Poplatok je 0,50 €/km.

Prepravná služba sa poskytuje na základe podania žiadosti fyzickej osoby s ŤZP. Žiadosť spolu s prílohami sa podáva na Mestskom úrade v Žiline, Nám. obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina.

 

- Ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.  v znení neskorších predpisov, obráťte sa  na Úrad Žilinského samosprávneho kraja, na vedúcu odboru sociálnych vecí Mgr. Paukovú – tel. kontakt: 503 2110, 0905/965705,

alebo Mestský úrad – na vedúcu odboru sociálneho, zdravotného a bytového

PhDr.Mgr. Brezovskú Slavomíru  – tel. kontakt 706 3405 kde Vám budú poskytnuté odborné informácie.

 

- Preventívne lekárske prehliadky hradené zdravotnými poisťovňami:

Všeobecný lekár – nárok raz za dva roky, Urológ – raz za tri roky, Gynekológ – raz  ročne, Gastroenterológ – raz za 10 rokov, Stomatológ – raz ročne

 

- Doplatky za lieky  - limit spoluúčasti : Starobní dôchodcovia, osoby ŤZP , poberatelia  invalidného dôchodku, poberatelia výsluhového dôchodku  majú zákonom stanovený ochranný limit doplácania  25 € štvrťročne. Do limitu sa počítajú  sumy vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek  na ochorenie, pre ktoré podstupujete liečbu. Poisťovňa v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka zašle príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad doplatkov za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú v informačnom systéme.

 

- Pozostalostný dôchodok pre vdovy a vdovcov: Sociálna poisťovňa od 1.januára 2016 opätovne  priznáva pozastavený vdovský a vdovecký dôchodok tým vdovám a vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. Januárom 2004 a spĺňajú zákonom stanovené podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o jeho opätovné vyplácanie je možné podať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu.

 

- Vyrovnávací príplatok – nárok na vyrovnávací príplatok má poberateľ slovenského starobného dôchodku, ktorému sa vypláca aj český dôchodok. Nárok vzniká od 1.1.2016 po splnení zákonom stanovených podmienok. Vyrovnávací príplatok má zabezpečiť, aby úhrnná suma slovenského a českého dôchodku dosiahla sumu penzie, ktorá by dôchodcovi patrila za všetky doby trvania poistenia. Žiadosť treba uplatniť v pobočke, alebo zaslať na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

 

- Zníženie dane za psa vo výške 30%  /len za jedného psa/ si môže uplatniť osoba, ktorá k 1. januáru dosiahla vek  67 rokov a viac.

 

- Odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad  správca dane odpustí fyzickej osobe dlhodobo umiestnenej napr. v domove dôchodcov, v domove sociálnych služieb a to za obdobie od termínu začatia umiestnenia do termínu ukončenia umiestnenia (podmienka viac ako 90 dní).

Zníženie poplatku za smeti o 30%  je pre občanov po dovŕšení 62 rokov.

 

- Zníženie dane za byty v osobnom vlastníctve, vo výške 60% z daňovej povinnosti poskytuje správca dane občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu ŤZP, ŤZP-S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym občanom, ak tieto byty slúžia na ich trvalé bývanie. Doklady preukazujúce dôvody na zníženie dane predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31. januára kalendárneho roku. 

 

- Zľavy na kultúrne podujatia ŠKO Žilina vo výške 40% majú dôchodcovia nad 60 rokov   a   50% osoby s preukazom ZŤP, ZŤP-S.

Zľavy v Mestskom divadle Žilina majú dôchodcovia nad 60 rokov takéto:

reprízová vstupenka v plnej cene 7€ je pre dôchodcov 4 € , pri cene 9€ je  cena pre dôchodcov 5€,  pri cene 11 € je cena pre dôchodcov 6 €.

Pre občanov ŤZP platí 50% zľava na všetky reprízované predstavenia.

Ceny pri hosťujúcich súboroch sú upravované pre divákov nad 60 rokov podľa dohody s hosťujúcim divadlom. To platí aj pre divadelnú talkschow- Vitajte doma s….

 

- Mestská plaváreň v Žiline poskytuje zvýhodnené vstupné pre seniorov od 60-70 rokov,

a občanom ZŤP, ZŤP-S :

Krytý bazén/hodina                                                                           1,00 €

Krytý bazén a letné bazény /celodenný                                            2,40 €

Letné bazény po 16,00 hod.                                                              1,50 €

Zvýhodnené vstupné všeobecné cez pracovné dni

v čase od 10,00 h. do 14,00 h. v krytom bazéne na 2 hodiny           1,60 €

Sauna/hodina I. pásmo                                                                      2,00 €

  • “ -                   II. pásmo                                                         2,60 €            

Seniori  nad 70 rokov majú vstup do bazénov bez obmedzenia doby a do sauny v I. pásme zdarma.

Kontakt: e-mail:  plavaren@plavarenzilina.sk          Telefón 041/565 5073

 

- Penzion CENTRAL Park, Sad SNP 18 Žilina  ponúka pre dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP zľavnené vstupné do wellness - VODNÝ SVET na 2 hodiny za 6,-€.   

Vodný svet: Sauna fínska, sauna parná, jacuzzi, bazén s protiprúdom

Pre dôchodcov otvorené:  Utorok až Piatok :  8,00 h.– 14,00 h. Posledný vstup o 12.hod.

Tel. kontakt: 0911/620 334    0911/620335             

 

- Poberatelia starobného dôchodku majú nárok na zľavy na cestovnom MHD. Nemusia byť obyvateľmi mesta Žilina. Podmienkou je priznaný starobný, alebo predčasný starobný dôchodok.  K tomu si musí vybaviť čipovú kartu (občan do 65 rokov veku).

Občan nad 65 rokov veku preukazuje nárok na zľavnený cestovný lístok občianskym preukazom. Nemusí si vybaviť čipovú kartu, ale musí mať so sebou občiansky preukaz + zľavnený cestovný lístok.

Obyvatelia mesta Žilina, po dovŕšení 70 rokov veku majú nárok na bezplatnú prepravu MHD bez časového obmedzenia. Je potrebné si k tomu  vybaviť čipovú kartu.

Od 1. 12. 2015 vznikol nárok na bezplatnú dopravu pre občanov nad 62 rokov do dovŕšenia 69 rokov s trvalým pobytom na území mesta Žilina. Okrem trvalého pobytu je podmienkou bezdlžnosť občana voči mestu a DPMŽ, musí byť držiteľom čipovej  karty DPMŽ s označením BD.  Táto čipová karta má platnosť 1 rok. Pri vstupe do vozidla si musí cestujúci kartu označiť. Čipovú kartu si môžete vybaviť na kontaktných miestach DPMŽ. Nezabudnite skontrolovať platnosť čipovej karty.

 

- SAD Žilina- verejná vnútroštátna pravidelná prímestská autobusová doprava:

Osobitné cestovné 0,35 €

  • Občania po dovŕšení 70 rokov veku za každých, aj začatých 25 km - celoročne
  • Občania vo veku 65 – 70 rokov za každých, aj začatých 25 km

v sobotu, nedeľu, vo sviatok a deň pracovného pokoja  - celodenne

v pracovných dňoch -  v čase po 16,00 h. do 24,00 hod.

Občania od 60 do 65 rokov veku majú nárok na zľavnenú dopravu pod podmienkou vybavenia dopravnej karty.

Pri kupovaní cestovného lístka je potrebné  preukázať sa občianskym preukazom, alebo cestovným pasom, resp. inou identifikačnou kartou s fotografiou.

 

- Deti, študenti a osoby, ktoré dovŕšili 62 rokov a všetci poberatelia dôchodkov podľa zákona o sociálnom poistení môžu využiť bezplatnú prepravu vlakmi ŽSSK.

Cestujúci si registráciu a preukaz vybaví na počkanie v pokladniciach ŽSSK.

            Poberateľ dôchodku predloží preukaz totožnosti, fotografiu, potvrdenie

o výplate dôchodkových dávok zo sociálnej poisťovne (nie staršie ako 30 dní).

             Od 1.1.2017 platia len tie preukazy, ktoré boli vydané po 1.9.2016 (Nové číslovanie, nutná fotografia). Preukazy vydané pred týmto termínom je potrebné vymeniť  za nové.

 

-  Držitelia parkovacieho preukazu ŤZP majú nárok na oslobodenie od diaľničného poplatku. Podmienkou je zaregistrovanie vozidla na NDS www.eznamka.sk  Na základe tejto žiadosti občan dostane potvrdenie, ktoré ho oprávňuje bezplatne používať dané vozidlo na prepravu po diaľničných úsekoch v SR. 

 

- Platenie úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Polovičnú sadzbu 2,32 € za mesiac platí osoba, ktorá je poberateľom dôchodkových dávok, nemá pravidelný príjem a nežije v spoločnej domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.  Od povinnosti platenia je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ŤZP, ktorá má na adrese odberného miesta trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ŤZP.

 

- Krajská knižnica v Žiline, ul. A.Bernoláka č.47 poriada pre dôchodcov a zdravotne znevýhodnených občanov  kurzy základov počítačovej zručnosti.     

Poplatok: 10,-€ dôchodcovia                          Trvanie kurzu:  4 dni po 90 minút 

Prihlásiť sa treba vopred.    Mail: pckurz@gmail.com       Tel. kontakt: p. Homola 7233090

Knižnica organizuje tiež kurzy Tréningu pamäte v jarných a jesenných mesiacoch.

Poplatok 10 €, trvanie  10 hodín-1 x týždenne.

            V cene je zahrnuté: poplatok za kurz, brožúra, pracovný material, čiteľský preukaz člena knižnice na 1 rok.

 

- Ak ste v minulom roku nezarobili v súhrne viac ako 1.901,67 € nemusíte podávať daňové priznanie.  Priznanie k dani z príjmov fyzických osôb sa oplatí podať daňovníkovi – dôchodcovi už so zdaneným príjmom do sumy 1.901,67 € za rok 2017. Zdanená daň Vám bude vrátená. Treba však o to požiadať Daňový úrad na predpísanom tlačive.                       

T - najneskôr do 31.3.2018.

 

- Ak ste boli zamestnaný alebo pracovali na dohodu k 31.12. bude Vám automaticky prepočítaný dôchodok. Ak ukončíte prácu v priebehu roka, tiež nemusíte žiadať o prepočet dôchodku.

Všeobecne v otázkach dôchodku sa môžete obrátiť na Sociálnu poisťovňu pobočku v Žiline, Námestie Ľudovíta Štúra 5.        

Telefón:  0906/17 5111,     0906/17 5130                                       email: zilina@socpoist.sk              

 

- Informujte sa aj vo svojej zdravotnej poisťovni na výhody a zľavy, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne pre svojich klientov, prípadne i v komerčných poisťovniach / napr. Znížená sadzba poistenia pre dôchodcov za poistenie auta, poistenie dovolenky a pod./

 

- Aj v roku 2018 môžete využívať zľavy na liečebno-rekondičné pobyty v kúpeľoch po predložení preukazu člena ZO JDS Žilina s vyplatením členských príspevkov za všetky roky. Pobyty sa dojednávajú osobne. Ponúkané kúpeľné pobyty  uvedené v prílohe si vybavuje každý člen individuálne s pracovníkmi kúpeľného zariadenia.

 

- V kúpeľoch Aphrodite Rajecké Teplice je možnosť využívať Vodný svet (vnútorné i vonkajšie bazény) na 1 hod., v cene 6.50 € za osobu, od pondelka do štvrtka v čase od 13,00 h. do 18,00 h., mimo mesiacov júl-august, ako aj mimo veľkonočných a vianočných sviatkov.            V kúpeľoch platia aj naďalej 20% zľavy z cenníkových cien na dohodnuté druhy procedúr . Členské poplatky musíte mať zaplatené.

 

- V rekreačných zariadeniach Sorea, s.r.o. je možné využívať rekreačné seniorské pobyty so štátnou dotáciou 50,-€. Pobyty si môžete sami dojednať v rekreačných zariadeniach Sorea, alebo v cestovnej kancelárii Sorea. Pobyt so štátnou dotáciou 50,- € môže dôchodca dostať 1 krát za rok.

Kontakt: CK SOREA, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava

tel. +421 2 5542 4296, +421 2 5542 2332, obchod@sorea.sk

 

Hotel ★★★ SOREA TITRIS - Tatranská Lomnica 

Kontakt: tel. +421 52 4467 351-3, titris@sorea.sk

 

Hotel ★★★ SOREA TRIGAN - Štrbské Pleso 

Kontakt: tel. +421 52 3211 850, trigan@sorea.sk

 

Hotel ★★★/★★ SOREA HUTNÍK - Tatranské Matliare              

Kontakt: tel. +421 52 4467 446-8, hutnik@sorea.sk

 

Hotel ★★★ SOREA URÁN --Tatranská LomnicaS

Kontakt: tel. +421 52 4467 841, uran@sorea.skENIOR WELLNESS

URA

Hotel ★★★ SOREA SNP - Demänovská Dolina

Kontakt: tel. +421 44 5591 661, snp@sorea.skENIOR RELAX SENIO

 

Hotel ★★ SOREA ĎUMBIER - Liptovský Ján

Kontakt: tel. +421 44 5263 232, dumbier@sorea.sk

 

Hotel ★★★ SOREA MÁJ - Liptovský Ján30.09.2017

Kontakt: tel. +421 44 5208 100, maj@sorea.sk

 

Hotel ★★ SOREA ĽUBOVŇA - Spiš – Ľubovnianske kúpele

Kontakt: tel. +421 52 4321 751, lubovna@sorea.sk

 

- Rekreačno-liečebné poukazy so štátnou dotáciou 50,-€ sú prideľované cez JDS. Požiadavky treba nahlasovať v kanceláriach ZO JDS Žilina priebežne už od začiatku roka. Nemôžete v jednom roku využiť dotovaný pobyt v kúpeľoch a dotovaný pobyt v rekreačnom zariadení.

Pobyt so štátnou dotáciou 50,- € môže dôchodca dostať 1 krát za rok.

 

- Stredná zdravotnícka škola v Žiline, Hlboká cesta 23 poskytuje cenovo dostupné regeneračné procedúry v tomto čase.  Pondelok: 9,30 – 12,30   Utorok: 8,35 – 12,20   Streda: 9,30 – 12,30   Štvrtok: 9,25 – 13,10

Informácie na tel.čísle 041 72 441 58.

 

-V areáli Denného centra, Námestie J. Borodáča 1 na Vlčincoch v Žiline môžete bezplatne využívať 10 cvičebných strojov na cvičenie. Fitpark je otvorený Pondelok – Piatok od 7,00 h. do 11,00 h. bez dozoru a od 11:00 h. - do 19:00 h. s dozorom ved. Denného centra.

 

- Možnosť ubytovania v Chorvátsku – Makarska

Kontakt: APARTMANI Zdenko Busic, Oca Petra Perice 21 300 Makarska Croatia

Telefón: +385 983 150 , e-mail: zdenko.maria.busic.barancova@gmail.com

 

- Cestovná agentúra TM TRAVEL  - Vám môže zabezpečiť výlety, zájazdy za oddychom a poznaním, ako aj dovolenkové pobyty. Ponuku si môžete vyžiadať e-mailom info@tmtravel.eu   Telefonický kontakt na pána Michala Macháča: 0904 680370.

 

- Dôležité telefónne čísla:

SOS – 112     HASIČI – 150     ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155      POLÍCIA – 158    

MESTSKÁ POLÍCIA – 159         PLYN: 0850/111727        VODA: 707 1729,  700 3150

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DOSPELÝCH : 511 03 48

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DETI A DORAST: 511 05 22, 511 02 49

ELEKTRINA: 0850/111 468,  0800/159 000               POMOC MOTORISTOM  18 124 

VÝŤAHY – porucha 0903/ 801 104

UPRATOVACIE PRÁCE:

Cleon-t.č. 0911/1874495-p. Jánošík. Upratovanie bytov - rozsah služby a cena podľa vzájomnej dohody.

Upratovací servis Oriola Žilina Tel: 041/2901970, 041/7637070, 0905/568491, 0948 707 076

TAXI služba: 0904/554666

 

Telefonické kontakty ZO JDS Žilina :  Alžbeta Vítová – 0911/642214, 041 5300932, 0910/794191,  Lýdia Macháčová – 0902/424279,  Alena Juneková – 0911/509831