Oznam o konaní hodnotiacej členskej schôdze

Oznam o konaní hodnotiacej členskej schôdze ZO JDS Žilina  dňa 1. marca 2018

 

      Oznamujeme všetkým členom Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku  v Žiline, že hodnotiaca členská schôdza bude dňa 1. marca 2018 v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu č. l, Žilina.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kultúrny program
 3. Vystúpenie hostí
 4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Správa o činnosti ZO za roky 2015 -2017
 7. Správa o hospodárení za rok 2017 s krátkym zhodnotením r. 2015 - 2017
 8. Správa kontrolnej a RK o kontrole hospodárenia ZO za rok 2017
 9. Návrh rozpočtu na rok 2018
 10. Návrh plánu činnosti na rok 2018
 11. Diskusia
 12. Voľba predsedu, podpredsedu, členov výboru ZO, revíznej komisie
 13. Voľba delegátov na  okresný Snem OO JDS Žilina, členov do Rady OO JDS Žilina,

odporúčanie za predsedu a podpredsedu OO JDS Žilina

 1. Správa volebnej komisie
 2. Návrh na uznesenie  
 3. Záver

      Na členskú schôdzu je treba prihlásiť sa v kanceláriách v Dennom centre A. Kmeťa č. 38 Žilina  v utorok od 14:00 h. do 15:00 h., v Základnej škole na Karpatskej 1 Žilina v stredu od 14:30 h. do 15:30 h. a v Základnej škole Jarná 20 Žilina v čase od 14:00 h.  do 16:00 h. Informácie o našej činnosti získate aj na našej internetovej stránke:  www.jdszilina.webnode.sk

Prihlasovať sa môžete v termíne najneskôr do 21. 2. 2018 z dôvodu zabezpečenia občerstvenia.

      Členské si môžete zaplatiť aj pri prezentácii pred schôdzou.    

     Prosíme všetkých členov, aby si na členskú schôdzu priniesli členský preukaz a predložili ho pri prezentácii.

                                                                                                                      

                                                                             Vítová Alžbeta

 V Žiline dňa 26.1.2018                             predsedníčka ZO JDS Žilina