Oznam pre členov ZO JDS

O Z N A M   P R E   Č L E N O V   Z O   J D S  Ž I L I N A 

Kancelárie ZO JDS Žilina  budú  z a t v o r e n é  od 18. Decembra 2017 do 8. Januára 2018  .

Od 9. Januára 2018 budú Vám k dispozícii naše kancelárie:

  • v utorok v  Dennom centre ul. A.Kmeťa 38 Žilina od 14,00 h. do 15,00 h.
  • v stredu v Základnej škole ul. Karpatská Žilina od 14,30 h. do 15,30 h.
  • vo štvrtok v Základnej škole ul. Jarná Žilina od 14,00 h. do 16,00 h.

 

                                                                                             Alžbeta Vítová

                                                                                  Predsedníčka ZO JDS  Žilina