Pozvánka na členskú schôdzu

07.02.2017 23:38

         P o z v á n k a

             Pozývame našich členov na výročnú členskú schôdzu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline, ktorá sa uskutoční v stredu dňa 8. marca 2017  v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod. vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, Námestie Obetí komunizmu č. 1.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kultúrny program
 3. Príhovor hostí
 4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesenia z členských schôdzí roku 2016
 6. Zhodnotenie činnosti ZO za rok 2016
 7. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2016
 8. Správa revíznej komisie za rok 2016
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2017
 10. Členské príspevky na rok 2017
 11. Návrh rozpočtu finančných prostriedkov na rok 2017
 12. Diskusia, rôzne
 13. Schválenie návrhu uznesenia
 14. Záver

 

               Z dôvodu zabezpečenia občerstvenia je potrebné, aby  ste sa prihlásili  najneskôr do 28. februára 2017 v našich kanceláriach a to : v Dennom centre A.Kmeťa 38 Žilina vždy v utorok od 14:00 h. do 15:00 h., v Základnej škole na Karpatskej 1 Žilina v stredu od 14:30 h. do 15:30 h. a v Základnej škole Jarná 20 Žilina v čase od 14:00 h.  do 16:00 h. Členské si môžete zaplatiť aj pri prezentácii pred schôdzou.    

     Prosíme všetkých členov, aby si na členskú schôdzu priniesli členský preukaz a predložili ho pri prezentácii. Prezentácia účastníkov začína od 13:00 h. do 13:45 h.  Tešíme sa na Vás.

 

     Vítová  Alžbeta

  V Žiline dňa 3. 2. 2017                                                               predsedníčka ZO JDS Žilina