Pozvánka na členskú schôdzu

Pozývame všetkých členov Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline na slávnostnú členskú schôdzu z príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov, ktorá sa uskutoční dňa 7. 6. 2018 o 14,00 hod. vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, Námestie Obetí komunizmu č. 1.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Báseň
  3. Kultúrny program  žiakov ZUŠ L.Árvaya Žilina
  4. Príhovory hostí
  5. Slávnostný príhovor predsedníčky ZO JDS Žilina
  6. Pozvánka na ďalšie pripravované akcie ZO
  7. Ukončenie - Záver

 

Pretože pre prítomných bude podané malé občerstvenie je potrebné, aby ste sa prihlásili a svoju účasť potvrdili v kanceláriach ZO JDS Žilina najneskôr do 31.5.2018.  Členský poplatok si môžete zaplatiť aj pri prezentácii.  Prineste si so sebou členský preukaz. Tešíme sa na Vás.

 

A.Vítová -Kontakt: 0911/642214, 5300932

 

V Žiline dňa 7.5.2018

                 Vítová  Alžbeta

                                                                                                       predsedníčka ZO JDS  Žilina