Informácie a rady

INFORMÁCIE pre členov ZO JDS Žilina

zo sociálnej, zdravotnej, kultúrnej, daňovej oblasti a o niektorých zľavách,                ktoré sa týkajú dôchodcov v r. 2020

 

 

Bezplatné právne poradenstvo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline je možné na základe dojednania sa vopred na konkrétny termín u právnika Kancelárie predsedu ŽSK. Poradenstvo sa poskytuje 2x do mesiaca. 

Telefón: 503 21 52                                                          E-mail: pravnaporadna@zask.sk

 

 

Nadácia ŽSK a Rodinného centra pomociBezplatné základné sociálne poradenstvo – Bezplatné právne poradenstvo – Bezplatné psychologické poradenstvo.

Žilina, ul. Republiky 1  E-mail: nadacia@zilinskazupa.sk   Telefón: 0948/911223, 0948/386342

 

-   Štátne orgány pôsobiace pre oblasť ochrany spotrebiteľov:  

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát SOI                      Kontakty na jednotlivé regionálne inšpektoráty SOI

Poštový priečinok 29                                     sú dostupné na stránke:

Prievozská 32                                         https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

827 99 Bratislava

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj   tel. č.: 041/7632 130, 041/7245868,   fax : 041/7632 139 

Predmestská71,P.O.BoxB-89;

01179Žilina1 
odbor výkonu dozoru

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách:

Ministerstvo spravodlivosti SR                      Tel.č.: 421 2 59353 189, 421 2 59353 399

Župné námestie 13                                                   421 2 59353 135

813 11  Bratislava                                                     421 2 88891 369, 421 2 88891337

  www.justice.gov.sk  Fax: 421 2 593 53 606

Centrum právnej pomoci                Iné kontakty:

Kancelária Bratislava                        Tel.: 02/496 835 21,       02/496 835 22

Námestie slobody 12                         Fax: 02/ 496 835 20    E-mail: info@legalaid.sk

P.O.Box 18                            

Bližšie kontakty podľa regiónov:

810 05  Bratislava 15                         www.legalaid.sk

ŽILINA, ul.P.O.Hviezdoslava 6 (budova ELZA)  0650 105 100

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Námestie Legionárov 5                     Tel.č. 421 908084541

080 01  Prešov                                   združeniehoos@gmail.com

 

 

 

Občianske združenie Právne služby spotrebiteľom a vlastníkom bytov

Škultétyho 3                           Tel. 0908 894 850

040 01  Košice                         janapajtasova@gmail.com

010 01 Žilina, Kálov 23

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

Adresa: Nábrežie Jána Pavla II, 439/16,  058 01 Poprad

               Grőslingova 4,  811 09 Bratislava

Kontakt: 052 2861300, 0944 533011,  info@sospotrebitelov.sk,   www.sospotrebitelov.sk

 

Kancelária verejného ochrancu práv

Adresa: Grősslingova 35, 811 04 Bratislava – staré mesto

www.vop.gov.sk 

Telefón: 02/ 48287239                                                         E-mail: sekretariat@vop.gov.sk

FAX: 02 32363703                                                                 Sekretariát: 421 2 32363701 (702)

 

Odbor prevencie kriminality MV SR zriadilo v Žiline regionálnu kanceláriu -kontaktné miesto za účelom predchádzania podvodov páchaných na starších ľuďoch a zlepšenia prístupu obetí trestných činov k službám a pomoci.

INFORMAČNÁ KANCELÁRIA pre obete v  Žiline – budova Okresného úradu v Žiline, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

Bc. Veronika Kozárcová – koordinátorka na regionálnej úrovni,

tel.: 0908/796256, e-mail: veronika.kozarcova@minv.sk

Mgr.Katarína Kvašňovská – asistentka koordinátora,

tel.: 0908/794827, e-mail: katarina.kvasnovska@minv.sk

Mgr.Stanislava Červeňová – asistentka koordinátora

tel.: 0908/798244, e-mail: stanislava.cervenova@minv.sk

 

Bezplatná SENIOR LINKA na pomoc týraným seniorom a seniorom na ktorých je páchané násilie  Telefón – 0800 172 500  v pracovných dňoch od 7:00 h. do 15:00 h.

 

- Fórum pre pomoc starším, Záhradnická 24, Prievidza - je organizácia, ktorá pomáha starším ľuďom v oblasti sociálneho a právneho poradenstva.

Telefón 046/542 0349     0915/950772                                             www.forumseniorov.sk

 

-Zariadenie NÁRUČ – je organizácia, ktorá poskytuje poradenské služby pre obete domáceho násilia – poradňa pre rodinu v kríze.      Kontakt: Horný Val 24  010 01 Žilina

Stránkové dni: Pondelok – Piatok  od 7,00 hod. do 15,30 hod.

Telefonický kontakt: 041/564 3652              0918/185  578,     0918/ 185 576

E mail: poradnazilina@naruc.sk

 

- Centrum sociálnych služieb Letokruhy

Kontaktná adresa: Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina 8
Telefónne číslo: 041 / 567 4101
E-mail: ddkarpatska8@vuczilina.sk

-ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina poskytuje sociálne služby pre seniorov s celoročným pobytom. Tel. č.: +421 918 438 554  e-mail: alena.liskova@zilina.sk

Zriaďovateľom je mesto Žilina. Bližšie informácie Vám podajú v Klientskom centre Mestského úradu Žilina.

 

-HARMONIA ul. Republiky 22 Žilina Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok,  /tel. 041/562 2127/ poskytuje  umiestnenia starých ľudí s celoročným pobytom.

Zariadenie poskytuje aj stravu pre verejnosť 2,74 €/obed – len do obedára.

 

-DOM CHARITY Sv. KAMILA – poskytuje starostlivosť starým a chorým ľuďom, osobám so zdravotným postihnutím.  Zariadenie poskytuje služby ambulantne, ale aj na dlhšiu dobu s ubytovaním. 

Adresa: Framborská 6,  010 01 Žilina   Telefón:  041/5626476, 041/5002572

E-mail: dchkamil.za@gmail.com                                                                                                                    

 

-DOM Sv. LAZARA – zariadenie pre seniorov

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Adresa: Moyzesova 38,         010 01 Žilina, Telefón: 041/72 332 25,  0948/109 083,     e-mail: sus.zilina@redcross.sk

 

-DENNÝ STACIONÁR, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina                                                

Zariadenie pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby -stupeň odkázanosti najmenej III, v zmysle zákona o sociálnych službách, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Stacionár poskytuje sociálne služby ambulantne počas pracovných dní. Žiadosť sa predkladá na Mestský úrad Žilina,odbor sociálny.

Tel.: 041/7063407                               e-mail: stacionar.vlcince@gmail.com

 

Mestský úrad Žilina: Tel.: 041 7063611

-Vybavenie donášky stravy pre imobilných občanov vo forme obeda a vybavenie opatrovateľskej služby  je možné v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline.

 

-Vybavenie stravovania v Jedálňach pre dôchodcov. Žiadosť o stravovanie treba podať v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Predložiť treba aj aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku a preukázať sa občianskym preukazom.

Výdajne stravy v meste Žilina sú tri: Denné centrum – Jedáleň, A.Kmeťa 38, Žilina

                                                            Jedáleň – Hliny, Lichardova 44, Žilina

                                                            Denné centrum – Jedáleň – Vlčince, Nám.Borodáča 1, Žilina

 

-Mesto Žilina poskytuje prepravnú službu  (sociálnu službu)

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ,,ŤZP“) s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo

b) fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prepravná služba slúži na prepravu fyzických osôb s ŤZP k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na území mesta Žilina, na kultúrno – spoločenské podujatia a podobne. Poplatok je 0,50 €/km.

Prepravná služba sa poskytuje na základe podania žiadosti fyzickej osoby s ŤZP. Žiadosť spolu s prílohami sa podáva na Mestskom úrade v Žiline, Nám. obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina.

 

-Ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby, obráťte sa na Úrad Žilinského samosprávneho kraja, na riaditeľku odboru sociálnych vecí Ing. Ivetu Ďurišovú  – tel. kontakt: 503 2110, 0918/622860, alebo Mestský úrad Žilina – Mgr. Katarína Praženicová –  vedúcu  odboru sociálneho a bytového  – tel. Kontakt 706 3405, ktoré  Vám  poskytnú odborné informácie.

 

-Preventívne lekárske prehliadky hradené zdravotnými poisťovňami:

Všeobecný lekár – nárok raz za dva roky, Urológ  – raz za tri roky muži, Gynekológ – raz  ročne, Gastroenterológ – raz za 10 rokov, Stomatológ – raz ročne

Sami sa iniciatívne informujte o možnosti absolvovania preventívnej prehliadky.

 

-Doplatky za lieky  - limit spoluúčasti : Starobní dôchodcovia a poberatelia výsluhového dôchodku majú zákonom stanovený ochranný limit doplácania 30 € štvrťročne.  Poistenec, ktorý je invalidný dôchodca, alebo je držiteľom preukazu osoby ŤZP, ŤZP-S  má limit vo výške 12 € štvrťročne. Limit spoluúčasti sa vzťahuje okrem liekov aj na dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Poisťovňa v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka zašle príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad doplatkov za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú v informačnom systéme.

Info linka:  0850 003 003   E-mail: infolinka@vszp.sk

 

-Minimálny dôchodok sa od 1.1.2020 zvyšuje na 334,30 €.. Nie je potrebné o to žiadať osobitnou žiadosťou. Podmienky nároku na zvýšenie minimálneho dôchodku má poberateľ dôchodku vtedy, ak:

. získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia

. výška dôchodkových príjmov je u neho nižšia ako výška minimálneho dôchodku a

. požiadal o priznanie všetkých druhov dôchodku, na ktoré by mohol mať nárok  (napr. aj vdovského dôchodku, alebo vdoveckého)

 

-Pozostalostný dôchodok pre vdovy a vdovcov: Sociálna poisťovňa od 1.januára 2016 opätovne  priznáva pozastavený vdovský a vdovecký dôchodok tým vdovám a vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. Januárom 2004 a spĺňajú zákonom stanovené podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o jeho opätovné vyplácanie je možné podať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu.

 

-Vyrovnávací príspevok zanikol, tzv. československé dôchodky sa určia po novom. Od 1.1.2020 bude Sociálna poisťovňa prepočítavať výšku starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku. Nárok na prepočet bude  mať poistenec, ktorý získal: pred 1.januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za koré má priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok Českou správou sociálneho zabezpečenia a po 31.decembri 1992 najmenej jeden rok dôchodkového pistenia podľa predpisov Slovenskej republiky. Nárok na prepočet majú aj poberatelia už priznaných dôchodkov pred 1.1.2020. O prepočet treba požiadať listom a zaslať na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislavy. Viac informácií Vám poskytnú v pobočke Soc.poisťovne, alebo aj na web stránke www.sopoist.sk

Všeobecne v otázkach dôchodku sa môžete obrátiť na Sociálnu poisťovňu pobočku v Žiline, Námestie Ľudovíta Štúra 5.        

Telefón:  0906/17 5111,     0906/17 5130                                       email: zilina@socpoist.sk

 

-Zníženie dane za psa vo výške 30%  /len za jedného psa/ si môže uplatniť osoba, ktorá k 1. januáru dosiahla vek  67 rokov a viac.

 

-Odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad  správca dane odpustí fyzickej osobe dlhodobo umiestnenej napr. v domove dôchodcov, v domove sociálnych služieb a to za obdobie od termínu začatia umiestnenia do termínu ukončenia umiestnenia (podmienka viac ako 90 dní).

Správca dane zníži poplatok o 30% poplatníkovi, a to fyzickej osobe, ktorá k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 62 rokov.

 

-Zníženie dane za byty v osobnom vlastníctve, vo výške 60% z daňovej povinnosti poskytuje správca dane občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu ŤZP, ŤZP-S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym občanom, ak tieto byty slúžia na ich trvalé bývanie. Doklady preukazujúce dôvody na zníženie dane predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31. januára kalendárneho roku. 

 

-Zľavy na kultúrne podujatia ŠKO Žilina vo výške 40% majú dôchodcovia nad 62 rokov   a   50% osoby s preukazom ZŤP, ZŤP-S.

 

-Zľavy v Mestskom divadle Žilina majú dôchodcovia nad 60 rokov takéto:

reprízová vstupenka v plnej cene 10 € je pre dôchodcov 5 €,  pri cene 11 € je cena pre dôchodcov 6 €.

Pre občanov ŤZP platí 50% zľava na všetky reprízované predstavenia.

Ceny pri hosťujúcich súboroch sú upravované pre divákov nad 60 rokov podľa dohody s hosťujúcim divadlom. To platí aj pre divadelnú talkschow- Vitajte doma s….

 

-Mestská plaváreň v Žiline poskytuje zvýhodnené vstupné pre seniorov od 60-70 rokov,

a občanom ZŤP, ZŤP-S :

Krytý bazén/hodina                                                                           1,50 €

Krytý bazén a letné bazény /celodenný                                                3,50 € 

Letné bazény po 16,00 hod. a od 1.7. po 14,00 h.                             2,00 €

Zvýhodnené vstupné všeobecné cez pracovné dni

v čase od 10,00 h. do 14,00 h. v krytom bazéne na 2 hodiny           2,50 €

Sauna/hodina I. pásmo                                                                     2,80 €

  • “ -      II. pásmo                                                                          3,80 €        

Seniori  nad 70 rokov majú vstup do bazénov bez obmedzenia doby a do sauny v I. pásme zdarma max.1,5 hod. Utorok-štvrtok 11,00 h.-12,30 h. +    plachta  0,50 €

Kontakt: e-mail:  plavaren@plavarenzilina.sk          Telefón 041/565 5073

 

-Penzion CENTRAL Park, Sad SNP 18 Žilina  ponúka pre dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP zľavnené vstupné do wellness - VODNÝ SVET na 2 hodiny za 8,-€. (v cene je aj zapožičanie 1 x plachta a 1 x uterák) 

Vodný svet: Sauna fínska, sauna parná, jacuzzi, bazén s protiprúdom

Pre dôchodcov otvorené:  Utorok až Piatok :  8,00 h.– 14,00 h. Posledný vstup o 12.hod.

Tel. kontakt: 0911/620 334    0911/620335

 

-Držitelia parkovacieho preukazu ŤZP majú nárok na oslobodenie od diaľničného poplatku. Podmienkou je zaregistrovanie vozidla na NDS www.eznamka.sk  Na základe tejto žiadosti občan dostane potvrdenie, ktoré ho oprávňuje bezplatne používať dané vozidlo na prepravu po diaľničných úsekoch v SR.             

 

-Poberatelia starobného dôchodku majú nárok na zľavy na cestovnom MHD. Nemusia byť obyvateľmi mesta Žilina. Podmienkou je priznaný starobný, alebo predčasný starobný dôchodok.  K tomu si musí vybaviť čipovú kartu (občan do 65 rokov veku).

Občan nad 65 rokov veku preukazuje nárok na zľavnený cestovný lístok občianskym preukazom. Nemusí si vybaviť čipovú kartu, ale musí mať so sebou občiansky preukaz + zľavnený cestovný lístok.

Od 1. 12. 2015 vznikol nárok na bezplatnú dopravu pre občanov nad 62 rokov do dovŕšenia 69 rokov s trvalým pobytom na území mesta Žilina. Okrem trvalého pobytu je podmienkou bezdlžnosť občana voči mestu a DPMŽ, musí byť držiteľom čipovej  karty DPMŽ s označením BD.  Táto čipová karta má platnosť 1 rok. Pri vstupe do vozidla si musí cestujúci kartu označiť. Čipovú kartu si môžete vybaviť na kontaktných miestach DPMŽ. Nezabudnite skontrolovať platnosť čipovej karty.

Obyvatelia mesta Žilina, po dovŕšení 70 rokov veku majú nárok na bezplatnú prepravu MHD bez časového obmedzenia. Je potrebné si k tomu  vybaviť čipovú kartu. Karta sa neoznačuje, ale musíte ju mať  so sebou a pri kontrole sa ňou preukázať.

 

-SAD Žilina- verejná vnútroštátna pravidelná prímestská autobusová doprava:

Osobitné cestovné 0,35 €

  • Občania po dovŕšení 70 rokov veku za každých, aj začatých 25 km - celoročne
  • Občania vo veku 65 – 70 rokov za každých, aj začatých 25 km

v sobotu, nedeľu, vo sviatok a deň pracovného pokoja  - celodenne

v pracovných dňoch -  v čase po 16,00 h. do 24,00 hod.

  • Občania od 60 do 65 rokov veku majú nárok na zľavnenú dopravu pod podmienkou vybavenia dopravnej karty.

            Pri kupovaní cestovného lístka je potrebné  preukázať sa občianskym preukazom,          alebo cestovným pasom, resp. inou identifikačnou kartou s fotografiou.

Osobitné cestovné vo výške 0,05 €

  • Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP-S za každých aj začatých 25 km

 

-Deti, študenti a osoby, ktoré dovŕšili 62 rokov a všetci poberatelia dôchodkov podľa zákona o sociálnom poistení môžu využiť bezplatnú prepravu vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko. Cestujúci si registráciu a preukaz vybaví  v pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko. Poberateľ dôchodku predloží preukaz totožnosti, fotografiu, potvrdenie

o výplate dôchodkových dávok zo sociálnej poisťovne (nie staršie ako 30 dní).

Osoby po dovŕšení 70 rokov po predložení občianského preukazu majú nárok  na zľavnené cestovné a to za každých začatých 50 km/0,15 € v 2. vozňovej triede, alebo zľavu do výšky 80% z cestovného v 1. vozňovej triede vnútroštátnych vlakov.  Toto je vhodné využívať ak už nie sú k dispozícii  lístky na bezplatnú prepravu.

             

-Zrušenie platenie úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS

Platiteľ úhrady, ktorý mal nárok na platenie úhrady za služby RTVS v zníženej sadzbe 2,32 € k 31.12.2019 a v tejto výške ju aj platil (z dôvodu poberania dôchodkových dávok alebo dávok v hmotnej núdzi), je od 1.1.2020 automaticky oslobodený od platenia tejto úhrady. Platiteľ platiaci úhradu cez SIPO nebude mať po tomto dátume predpis RTVS na SIPO doklade. Nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Platiteľ, ktorý platil úhradu priamo na účet RTVS, od 1.1.2020 nemá povinnosť platiť úhradu (je potrebné zrušiť prípadný trvalý príkaz na úhradu vo svojej banke).

Platiteľ úhrady, ktorý platí úhradu vo výške 4,64  €, a je poberateľom dôchodkových dávok podľa § 65 až 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti má nárok na oslobodenie od platenia úhrady od nasledujúceho mesiaca po oznámení a preukázaní tejto skutočnosti. Odhlásenie od platenia úhrady je možné vykonať  vyplnením tlačiva na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

-Krajská knižnica v Žiline, ul. A.Bernoláka č.47 je v súčasnej dobe v rekonštrukcii cca do polovice roka. Zapožičanie kníh klientom na základe požiadavky však vedia zabezpečiť. Tel.kontakt: 041/7233090.                       Mailová adresa: kniznica@krajskakniznicazilina.sk

           

- Ak ste v minulom roku nezarobili v súhrne viac ako 1.968,68 € nemusíte podávať daňové priznanie. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené. Priznanie k dani z príjmov fyzických osôb sa oplatí podať daňovníkovi – dôchodcovi už so zdaneným príjmom do sumy 1.968,68 € za rok 2019. Zdanená daň Vám bude vrátená. Treba však o to požiadať Daňový úrad na predpísanom tlačive.                                                                                         T - najneskôr do 31.3.2020

 

- Ak ste boli zamestnaný alebo pracovali na dohodu k 31.12. bude Vám automaticky prepočítaný dôchodok. Ak ukončíte prácu v priebehu roka, tiež nemusíte žiadať o prepočet dôchodku.

    

- Informujte sa aj vo svojej zdravotnej poisťovni na výhody a zľavy, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne pre svojich klientov, prípadne i v komerčných poisťovniach / napr. Znížená sadzba poistenia pre dôchodcov za poistenie auta, poistenie dovolenky a pod./

- Aj v tomto roku  môžete využívať zľavy na liečebno-rekondičné pobyty v kúpeľoch po predložení preukazu člena ZO JDS Žilina s vyplatením členských príspevkov za všetky roky. Pobyty si dojednáva člen individuálne sám. Ponúkané kúpeľné pobyty  uvedené v prílohe tohoto časopisu si vybavuje každý člen individuálne s pracovníkmi kúpeľného zariadenia.

 

- V kúpeľoch Aphrodite Rajecké Teplice je možnosť využívať Vodný svet (vnútorné i vonkajšie bazény) na 1 hod.+ 15 min.na prezlečenie, v cene 7,- € za osobu, od pondelka do štvrtka v čase od 13,00 h. do 18,00 h., mimo mesiacov júl-august, ako aj mimo veľkonočných a vianočných sviatkov. V kúpeľoch platia aj naďalej 20% - 30% zľavy z cenníkových cien na dohodnuté druhy procedúr . Členské poplatky musíte mať zaplatené.

 

- V rekreačných zariadeniach Sorea, s.r.o. je možné využívať rekreačné seniorské pobyty so štátnou dotáciou 50,-€. Pobyty si dojednávate sami v rekreačných zariadeniach Sorea, alebo v cestovnej kancelárii Sorea. Tieto rekreácie si dojednávajú členovia sami individuálne.Pobyt so štátnou dotáciou 50,- € môže dôchodca dostať 1 krát za rok, preto ich nemôžete v jednom roku kombinovať s kúpeľným pobytom s dotáciou od štátu.

 

Kontakt: CK SOREA, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava

tel. +421 2 5542 4296, +421 2 5542 2332, obchod@sorea.sk

 

Hotel ★★★ SOREA TITRIS - Tatranská Lomnica 

Kontakt: tel. +421 52 4467 351-3, titris@sorea.sk

 

Hotel ★★★ SOREA TRIGAN - Štrbské Pleso 

Kontakt: tel. +421 52 3211 850, trigan@sorea.sk

 

Hotel ★★★/★★ SOREA HUTNÍK - Tatranské Matliare              

Kontakt: tel. +421 52 4467 446-8, hutnik@sorea.sk

 

Hotel ★★★ SOREA URÁN --Tatranská Lomnica

Kontakt: tel. +421 52 4467 841, uran@sorea.sk

 

Hotel ★★★ SOREA SNP - Demänovská Dolina

Kontakt: tel. +421 44 5591 661, snp@sorea.sk

 

Hotel ★★ SOREA ĎUMBIER - Liptovský Ján

Kontakt: tel. +421 44 5263 232, dumbier@sorea.sk

 

Hotel ★★★ SOREA MÁJ - Liptovský Ján30.09.2017

Kontakt: tel. +421 44 5208 100, maj@sorea.sk

 

Hotel ★★ SOREA ĽUBOVŇA - Spiš – Ľubovnianske kúpele

Kontakt: tel. +421 52 4321 751, lubovna@sorea.sk

 

- Rekreačno-liečebné poukazy so štátnou dotáciou sú prideľované cez JDS. Požiadavky treba nahlasovať v kanceláriach ZO JDS Žilina  už od začiatku roka. Nemôžete v jednom roku využiť dotovaný pobyt v kúpeľoch a dotovaný pobyt v rekreačnom zariadení.

Pobyt so štátnou dotáciou  môže dôchodca dostať 1 krát za rok.

 

- Stredná zdravotnícka škola v Žiline, Hlboká cesta 23 poskytuje vo svojom Relaxačnom a regeneračnom centre regeneračné procedúry (klasická masáž, manuálna lymfodrenáž, ožarovanie biolampou, reflexná masáž).  Pondelok: 7:45 – 11:00,   Utorok: 7:45 – 11:00,  Streda: 8:45 – 12:00,  Štvrtok: 9:30 – 12:45, Piatok: 8:45 – 12:00.  Cenník je dobrovoľný. Na regeneračné procedúry sa netreba vopred objednávať, volajú postupne podľa poradia.   Informácie na tel.čísle : 041 72 441 58 – vrátnica školy

 

-V areáli Denného centra, Námestie J. Borodáča 1 na Vlčincoch v Žiline môžete bezplatne využívať 10 cvičebných strojov na cvičenie. Fitpark je otvorený Pondelok – Piatok od 7,00 h. do 11,00 h. bez dozoru a od 11:00 h. - do 19:00 h. s dozorom ved. Denného centra.

 

- Možnosť ubytovania v Chorvátsku – Makarska

Kontakt: APARTMANI Zdenko Busic, Oca Petra Perice 21 300 Makarska Croatia

Telefón: +385 983 150 , e-mail: zdenko.maria.busic.barancova@gmail.com

 

- Cestovná agentúra TM travel Vám pomôže zabezpečiť všetky služby v cestovnom ruchu: poznávacie výlety a zájazdy, dovolenkové pobyty pri mori, kúpeľné pobyty, ubytovanie, cestovné poistenie a ďalšie služby. Na jednom mieste si tak môžete vybrať z existujúcej ponuky stoviek cestovných kancelárií z celého Slovenska. Aktuálnu ponuku vlastných výletov a zájazdov nájdete na stránke www.tmtravel.eu Dopyty môžete posielať e-mailom na info@tmtravel.eu.         Telefonický kontakt na pána Michala Macháča: 0904 680 370.

 

- Dôležité telefónne čísla:

SOS – 112     HASIČI – 150     ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155      POLÍCIA – 158    

MESTSKÁ POLÍCIA – 159         PLYN: 0850/111727        VODA: 707 1729,  700 3150

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DOSPELÝCH : 511 03 48

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DETI A DORAST: 511 05 22, 511 02 49

ELEKTRINA: 0850/111 468,  0800/159 000               POMOC  MOTORISTOM  18 124 

VÝŤAHY – porucha 0903/ 801 104

UPRATOVACIE PRÁCE:

Cleon-t.č. 0911/874495-p. Jánošík. Upratovanie bytov - rozsah služby a cena podľa vzájomnej dohody.

Upratovací servis Oriola Žilina Tel: 041/2901970, 041/7637070, 0905/568491, 0948 707 076

DROBNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA PRE DOMÁCNOSŤ:  Peter Ďuriš,  Telefón: 0944/206613, e-mail: petrduris@post.sk

TAXI služba: 0904/554666                     Kačko Taxi Žilina:  0911 502 000, 0944 500 222,                                                                                        0910 945, 0907 117 746

 

KONTAKTNÉ MIESTA  ZO JDS Žilina - kancelárie:

v utorok od 14:00 h. do 15:30 h. v Dennom centre ulica A.Kmeťa 38, Žilina

v stredu  od 14:30h. do 15:30h. v Základnej škole, ulica Karpatská 11, Žilina 

vo štvrtok od 14:00 h. do 16:00 h. v Základnej škole, ulica Jarná 20, Žilina. 

 

 

 

Telefonické kontakty ZO JDS Žilina

Predsedníčka: Alžbeta Vítová – 0911/642214,  041 5300932,  

1.podpredsedníčka: Lýdia Macháčová – 0902/424279, 

2.podpredsedníčka + tajomníčka: Alena Juneková – 0911/509831

 

                                                                                                                   Alžbeta Vítová

                                                                                                          predsedníčka ZO JDS Žilina