Naše združenie

Správa o činnosti ZO JDS Žilina za uplynulé roky

Na týchto stránkach Vás informujeme, ako pracovala naša základná organizácia a aké výsledky dosiahla za uplynulé roky volebného obdobia. Naša činnosť sa vyznačovala rôznymi aktivitami, ktoré sme pripravili pre našich členov.

SPRÁVA O ČINNOSTI  ZO JDS Žilina za rok 2020

            Je ťažké zhodnotiť tak náročný rok, akým bol rok 2020. Museli sme viac ako 6 mesiacov zostať doma. Z uvedených dôvodov bola naša činnosť značne obmedzená. Okolnosti nám nedovoľovali sa stretávať a organizovať akcie, mali sme však možnosť presvedčiť sa pri náhodných stretnutiach s našimi členmi, že im naše výlety, rekreácie, schôdze, zábavy chýbali. Bolo to pre nás  ťažké a deprimujúce. Môj obdiv patrí Vám všetkým, ktorí ste to zodpovedne a trpezlivo znášali, nepodľahli  apatii, ľahkovážnosti, či prehnanej panike a hlavne že ste to všetko vydržali.

            Nezostali sme však doma sedieť úplne so založenými rukami. Výbor ZO zasadal 6-krát. V januári v spolupráci s OO JDS sme ešte stihli zorganizovať veľkú fašiangovú zábavu za účasti 216 členov v hoteli Slovakia Žilina. Ďalej sme zorganizovali tri rekreačné pobyty v Piešťanoch, na ktorých sa spolu odrekreovalo 97 našich členov a jeden rekreačný pobyt v Tatranskej Lomnici za účasti 30 členov našej ZO. Rekondično-liečebné pobyty so štátnou dotáciou využilo 66 členov. Koncom septembra sme zorganizovali Stretnutie jubilantov, ktorí  oslávili 80, 85, 90 a viac rokov. Naše pozvanie prijalo 26 jubilantov a hostia, pán primátor Ing. Fiabáne, poslanec mesta Mgr. Delinčák, predseda OO JDS Žilina Ing. Kováč. Organizačne pomáhali zabezpečovať túto milú akciu všetky členky výboru. Zúčastnili sme sa na pietnych spomienkových akciách pri príležitosti oslobodenia Žiliny a skončenia 2. svetovej vojny, vypuknutia SNP a ukončenia 1. svetovej vojny.  Hoci sme museli mať kancelárie viac zatvorené a členovia si nemohli zaplatiť členské, aj napriek tomu sme dosiahli stav členskej základne 1.071  členov. Verím však, že tí, ktorí to nestihli, si členské za r. 2020 dodatočne zaplatia v tomto roku. 

            Aj keď je to približne len tretina z našich pôvodne plánovaných akcií, pri platnosti  daných obmedzení robili sme  čo sa dalo. V skutočnosti sme pripravili viac akcií, len žiaľ sme ich museli pre zlú pandemickú situáciu zrušiť. Svoju činnosť, či môžeme akcie konať a za akých opatrení, sme konzultovali s RÚVZ Žilina, prostredníctvom členiek výboru rozširovali sme osvetové letáky, ktoré vydával mestský úrad s informáciami o dôležitých kontaktoch a dodržiavaní opatrení v súvislosti so spomalením šírenia Covid-19. Na vyššie orgány JDS sme pripomienkovali niektoré protipandemické opatrenia,   týkajúce sa dôchodcov. Prispievali sme článkami o našej ZO do Žilinského večerníka a na našu internetovú stránku. Aj pre r. 2020 bol pripravený časopis s Plánom činností, Informáciami a radami pre členov, ktorý bol sponzorovaný pánom poslancom Mgr. Delinčákom. Ďakujeme mu.

            Na záver mi dovoľte pozdraviť touto cestou všetky naše spolupracujúce organizácie. Som presvedčená, že nám boli pripravené i v roku 2020 pomáhať.  Zároveň ich chcem poprosiť o pomoc a podporu aj v roku 2021.                                                                                                             Prajem Vám všetkým len to najlepšie a hlavne BUĎTE ZDRAVÍ .

                                                                                                                              Alžbeta Vítová

                                                                                                                  predsedníčka ZO JDS Žilina