Vzdelávanie seniorov

Vzdelávanie funkcionárov OO JDS Žilina 

Dňa 14.11.2013  v malej zasadačke MsÚ konalo sa školenie  hospodárov a predsedov Revíznych komisií  základných organizácií  J D S  žilinského okresu.

Predmetom školenia  bola Smernica o hospodárení a odmeňovaní v JDS, ako aj Metodické pokyny o vedení hospodársko –finančnej agendy, ako súčasti  uvedenej Smernice. Školenie viedla skúsená, erudovaná lektorka a predsedníčka Revíznej komisie okresnej organizácie Žilina  Ing. Magdaléna Scheberová. Účasť 51 prítomných a bohatá diskusia svedčia o záujme o uvedenú problematiku. Vzájomná výmena skúseností a diskusia napomáhajú pri zbližovaní sa členov v Jednote dôchodcov na Slovensku aj medzi jednotlivými obcami.

                                                                       

                                                                                Ing.Eva Beráková

                                                                            predseda OO JDS Žilina

 

 

Vzdelávanie pozitívne ovplyvňuje priebeh stárnutia.

Už po druhý krát sa  členovia ZO JDS Žilina zapojili do vzdelávania, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Dopravnou akadémiou , Rosinská 2  Žilina . Spolu 26 dôchodcov v dvoch skupinách od 18.3.2013 do 21.3.2013 pod vedením  pedagógov  Ing. Martiny Čelkovej a Ing. Márii Vítovej PhD  mali možnosť získať nové vedomosti. V rámci projektu Finančná gramotnosť sme sa dozvedeli základné, ale pre nás dôležité informácie z oblasti financií. Učili sme sa pracovať s počítačom na internete. V pekných zrekonštruovaných priestoroch  Strediska odbornej praxe na Košickej 2 v Žiline sme prežili zmysluplné dni a v školských laviciach aj tak trochu omládli.

Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu školy i obom menovaným pedagógom, že nám umožnili sa tohoto projektu zúčastniť.              

 

                                                                                     Alžbeta Vítová

                                                                           Predsedníčka ZO JDS Žilina

 

 

„Dúfam, že budem študentom až do konca života.“  Povedel kedysi spisovateľ Anton Pavlovič Čechov. Asi vedel aj on, že vzdelávanie pozitívne ovplyvňuje priebeh stárnutia. Veľa našich členov to vie tiež a preto  i v tomto staršom veku bažia za poznaním nového, alebo si rozširujú rôznou formou už získané vedomosti.

Mnohí  navštevujú a využívajú služby Krajskej knižnice Žilina a jej pobočiek. Možno málokto vie, že aj v Budatínskom zámku sa nachádza knižnica Považského múzea Žilina, ktorá je prístupná pre verejnosť.

JDS Žilina organizuje pre svojich členov prednášky, ktoré sa týkajú či sociálnej oblasti, alebo zdravotnej, ale napr. naši seniori boli  školení aj v súvislosti s prechodom na novú menu euro a obdržali k tomu  propagačné materiály. A veru v prvých dňoch prechodu na euro sa vedeli lepšie orientovať ako mladí.

Tiež Denné centrá organizujú rôzne druhy vzdelávania seniorov.

Starší ľudia by nemali byť vnímaní, že sú pre spoločnosť len príťažou, ale majú byť vnímaní, že sú tiež studnicou nadobudnutých vedomostí a životných skúseností, z ktorej sa môžu učiť i tí mladší.  Aj Univerzita tretieho veku pri Žilinskej univerzite Vám dáva možnosť túto studnicu vedomostí dopĺňať a zvyšovať jej hladinu až po okraj.

 

                                                                                                       Alžbeta Vítová

                                                                                            predsedníčka ZO JDS Žilina