Adventné stretnutie

                           

PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY ZO JDS ŽILINA

NA ADVENTNOM STRETNUTÍ dňa 12. 12. 2012

 

Vážení vzácni hostia, vážení predsedovia a členovia ZO JDS okresu Žilina, vážené dámy, vážení páni

Niektoré dni v roku sú akési vzácnejšia a krajšie ako tie iné. K takýmto dňom patria aj dni vianočné. Vianoce - tieto najkrajšie a najobľúbenejšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom svete.

Na Slovensku sa na Vianoce pripravujeme už štyri týždne dopredu. Je to obdobie, ktoré sa volá Advent. Slovo Advent pochádza z lat. slova Adventus, čo v preklade znamená „príchod“. V kresťanskom ponímaní advent nám v sebe nesie posolstvo radostného očakávania príchodu narodenia Božieho Syna. Je obdobím aj osobitej úcty Ježišovej matky. Má byť tiež obdobím upokojenia a stíšenia sa a je vhodným obdobím na zmierenie, zmierenia sa aj so svojimi blízkymi, či priateľmi. Advent je charakteristický konaním dobra. Počas adventného obdobia sa konajú mnohé charitatívne akcie, organizuje sa napr. vianočná kvapka krvi, či benefičné koncerty. Je to práve čaro predvianočného a vianočného obdobia, že ľudia sú k sebe lepší, milší a vnímavejší na potreby druhých. Symbolom adventu je adventný veniec, častokrát z čečiny, ktorý je ozdobený štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ, ktoré postupne po jednej zapaľujeme každú nedeľu. Veniec symbolizuje víťazstvo a kráľovskú dôstojnosť. Umocňuje vianočnú atmosféru v období pred Štedrým dňom. Advent končí po západe slnka na Štedrý večer, kedy začíname sláviť Vianoce.

Verím, že ich prežijete naozaj slávnostne a radostne, že Vaše spoločné stretnutie v rodinnom kruhu alebo so svojimi známymi sa ponesú v milej vianočnej atmosfére a pohode pri stromčeku. V príjemnom teple domovov budú niekde znieť aj vianočné koledy a modlitby ako poďakovanie za míňajúci sa rok i ako prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Niekde i ako spomienka na tých, čo nie sú už medzi nami.

Musím spomenúť, že v súvislosti s Vianocami drží určité prvenstvo na Slovensku naše mesto Žilina. Tunajšie pôsobenie františkánskych barokových hudobníkov Edmunda Klaudiána Paschu /1714 – 1772/ a Juraja Jozefa Zruneka /1736 – 1789/ bolo pre Žilinu významné. Títo františkáni sú spájaní so vznikom prvej slovenskej vianočnej omše. Takzvaný Žilinský kancionál, ktorý vznikol okolo roku 1770, obsahuje dva rukopisné zborníky. V prvom Harmonia pastoralis /Pastierska Harmónia/ sú dve latinsko-slovenské vianočné omše so slovenskými ľudovými pastorelami a koledami a latinská antifóna Tota pulchra. V druhom Prosae pastorales /Pastierske spevy/ je 25 vianočných, novoročných a trojkráľových kolied z okolia Žiliny. Medzi nimi nájdeme aj známu koledu Do hory, do lesa, valasy... Verím, že keď budete  počuť počas Vianoc túto koledu, že si spomeniete na to, že je to naša, žilinská koleda, z nášho žilinského kraja.

Významná udalosť, ktorá sa viaže k Vianociam je spojená s menami sv. Cyrila a sv. Metóda. Budúci rok si pripomenieme 1.150 výročie ich príchodu na naše územie. V pamätnom roku 863 Konštantína a Metoda na Veľkej Morave slávnostne privítal knieža Rastislav a predstavil im prvých žiakov. Konštantín s Metodom nezaháľali. Hneď založili slovanské učilište, cirkevnú školu, kde vzdelávali svojich pomocníkov. Preložili Bibliu, iné cirkevné knihy, ako aj Súdny zákonník pre svetských ľudí, a napísali knihy o staroslovienskej gramatike. Konštantín taktiež napísal slávny Proglas, veršovaný predslov k Svätému Písmu. Spolu so svojimi pomocníkmi učili ľud písať, čítať a šírili kresťanstvo a zákonodarstvo, ako aj poriadok v spoločenskom živote.
Po štyroch rokoch sa Konštantín s Metodom vybrali na ďalekú cestu. Bola to ich známa diplomatická misia do Ríma (867-869). Pápež v roku 867 celú ich veľkomoravskú misiu schválil. A práve na Vianoce v r. 867 boli Konštantínom zostavené slovanské knihy slávnostne položené na oltár baziliky sv. Petra a bohoslužobné knihy na hlavný oltár baziliky Santa Maria Maggiore k posväteniu. Následne na to, v marci 868 pápež napokon povolil aj slovanský jazyk (staroslovienčinu) ako štvrtý oficiálny liturgický jazyk popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. Možno si ani neuvedomujeme aký veľký vianočný dar trvalej hodnoty sme vtedy vlastne dostali a to nielen my, ale aj iné národy Európy.

My starší máme zafixované vianočné sviatky ako sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti a radi toto posolstvo odovzdávame zase našim deťom a vnúčatám. Želáme si, aby čistá krása a úprimnosť sprevádzajúca vianočné sviatky pretrvávala aj v ďalších generáciach. K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez tradícií nie sú Vianoce tými pravými. A práve tradície nám dodávajú istotu. Tradičné slovenské jedlá, ľudové kroje, ľudové piesne, hudobné nástroje, vianočné oblátky, koledy, slovenské betlehemy, vianočné vinšovačky, básničky, spolu s kresťanstvom – všetko toto patrí do nášho kultúrneho dedičstva a sú symbolom našej kultúrnej a národnej identity. A národnú identitu je potrebné nielen udržiavať, ale aj zveľaďovať a ďalej rozvíjať. Lebo človek nepotrebuje k životu len najnovšie výdobytky vedy a techniky, ale potrebuje práve lásku, dobrotivosť, mier, istotu. Tieto hodnoty musíme zachovať pre svojich potomkov. Pretože musíme vedieť čo si treba pamätať, aby bolo z čoho čerpať pre ďalší život. Vianočné sviatky sú pre nás všetkých vzácnou ponukou dať do svojho života hlbší zmysel. Opäť objaviť v sebe zrnko dobroty, nefalšovanej krásy a pravdy a zachovať si ho, ba i podporovať jeho vzrast.

Po Vianociach prichádza Silvester – posledný deň v roku. Lúčime sa so starým rokom, ďakujeme, bilancujeme čo všetko sme stihli, resp. aj nestihli urobiť. V našich ZO JDS budeme bilancovať na výročných členských schôdzach, ale dovoľte mi poďakovať sa ľuďom, ktorí nám boli nápomocní pri zabezpečovaní našich úloh. Poďakovať sa chcem predovšetkým primátorovi mesta Ing. Igorovi Chomovi a jeho zástupcom PhDr. Mgr. Brezovskej Slavomíre a MUDr. Zelníkovi Štefanovi za celoročnú pomoc našej organizácii, za poskytnutie priestorov pre našu činnosť a ich záujem o život dôchodcov. Aj toto dnešné naše stretnutie sa koná pod záštitou primátora mesta Žilina. Naše poďakovanie patrí aj predsedovi ŽSK Ing. Jurajovi Blanárovi za pomoc Jednote dôchodcov a to najmä našim vyšším zložkám JDS, krajskej organizácii a Ústrediu. Pomoc sa nám dostáva aj od ved.odboru sociálneho a zdravotného MÚ Žilina, Mgr. Medveďovej a tiež vedúcej odboru sociálnych vecí ŽSK Mgr. Paukovej. Pri našej práci nám boli nápomocní aj riaditelia škôl: Dopravnej akadémie Žilina, Konzervatória Žilina, Strednej zdravotníckej školy Žilina, ZUŠ L. Árvaya Žilina, Základnej školy v Žiline na Martinskej ulici, ako i vedúci Denných centier seniorov v Žiline. Poďakovanie smerujem aj k Vám kolegom – predsedom jednotlivých ZO JDS, ktorí ste boli nápomocní pri zabezpečovaní našich akcií. Bez  pomoci všetkých menovaných i nemenovaných by sme nemohli byť takýto aktívni seniori. Všetkým sa chcem poďakovať za ich čas, ktorý nám venovali. Lebo čas je tiež dar, ktorý nám patrí až potom, keď ho dávame ďalej a dobrovoľne ho venujeme pre tých, ktorým chceme urobiť radosť. Aj všetkým Vám prítomným ďakujem za pozornosť a čas, ktorý ste si urobili dnes, aby ste tu boli spoločne s nami. Ďakujem Vám.

 

 

                                                                                              Alžbeta Vítová

                                                                                  predsedníčka ZO JDS Žilina