Správa o činnosti 2019

Správa o činnosti ZO JDS Žilina v roku 2019

Dovoľte mi, aby som Vás  informovala o tom, ako pracovala naša základná organizácia, čo robila a aké výsledky dosiahla za rok 2019.

Činnosť organizácie zabezpečoval 13-členný výbor a trojčlenná RK. Výbor zasadal 12x,  na základe schváleného plánu zasadnutí a schváleného plánu činnosti. Pravidelne na každom zasadnutí sme sa zaoberali stavom členskej základne, výberom členských príspevkov, organizačným zabezpečením plánovaných akcií a následne ich hodnotením. ZO mala vypracovaný rozpočet na r.2019, na základe ktorého sme prejednávali polročne hospodárenie organizácie. Oboznamovali sme sa s informáciami z vyšších organizačných zložiek JDS. Spracovávali a predkladali sme žiadosti o grantové dotácie. Mali sme schválenú jednu GD z Mesta + jedna od primátora a jednu zo ŽSK. V priebehu roka  boli  3 členské schôdze.

3x v týždni sme mali zabezpečené pre Vás stránkové hodiny na 3 kontaktných miestach, kde sme odpracovali 408 hod. Členky výboru okrem toho navštívili  takmer 340 členov, ktorí sa I. polrok neozvali v kanceláriach a nemali zaplatené členské.

V rámci kultúrno-poznávacích a spoločenských akcií sme zorganizovali 4 poznávacie zájazdy. V marci sme boli v Brne na prehliadke výstavy lode Titanic, a tiež sme boli na exkurzii v pivovare Starobrno. V máji  sme boli v Trenčíne, navštívili sme aj pútnické miesto Skalku a pozreli sme si aj  park miniatúr slovenských stavieb v mestečku Podolie. Výlet  do zámku v Haliči s kúpaním v termálnych bazénoch v Rapovciach členovia absolvovali v júli. V septembri sme boli na výlete Veľké Losiny, s návštevou starej papierne a vykúpaním sa v termalparku s termálnou vodou, poprechádzali sa po chodníku v korunách stromov a navštívili podzemnú elektráreň Dlouhé Stráne.

Vo februári sme boli na divadelných predstaveniach v Mestskom divadle Žilina. Uskutočnili sme majálesovú zábavu v máji a v novembri 5. Seniorparádu, na ktorej naši členovia prezentovali svoju záujmovú činnosť a šikovnosť spolu s členmi ZO JDS Varín.  Seniorparáda  bola finančne podporená Žilinským samosprávnym krajom. Už po druhý krát sme v decembri uskutočnili Adventno – Mikulášsko stretnutie členov našej ZO, na túto akciu sme pozvali zástupcov samosprávy a spolupracujúcich organizácii, aby sme sa im poďakovali za pomoc a podporu - v rámci kultúrneho programu vystúpili žiaci družobných žilinských škôl. Spolupráca so školami sa rozvíja, rozvíja sa aj medzigeneračná spolupráca a tak vznikajú na podnet škôl tiež veľmi pekné podujatia. Spoločensko-náučné popoludnie o exotických krajinách s názvom „Túlavé topánky, sa uskutočnilo v októbri na SOŠD  Zilina, kde sme my urobili pre žiakov na túto tému výstavku suvenírov z dovoleniek. V spolupráci s OO JDS Žilina sme sa v r.2019 podieľali ako  spoluorganizátori na príprave Fašiangovej zábavy v januári, Literárneho popoludnia v prednese poézia a prózy ako aj vlastnej literárnej tvorby členov JDS v apríli, Okresných ŠH členov JDS v júni a 28.11. to bolo  Adventné stretnutie členov JDS okresu Žilina s vystúpením  seniorskych speváckych súborov.

Vzdelávanie seniorov Stanovy JDS nám ukladajú pomáhať pri realizácii celoživotného vzdelávania. V spolupráci s U3V naši členovia boli informovaní o možnosti štúdia propagačnými letákmi, ktoré boli zverejnené na nástenkách, ako aj na našej webovej stránke. Veľa našich členov  navštevuje  štúdium U3V.

Zdravotnícka oblasť.  Zregenerovať svoje zdravie členovia mohli individuálne v kúpeľoch v rámci ponuky seniorských balíčkov a tiež 74 našich členov využilo možnosť pobytov na poukazy so štátnou dotáciou.

Rekondičné pobyty, rekreácia. Na rekreačnom pobyte v Tatranskej Lomnici v hoteli Morava bolo v mesiaci október spoločne aj s členmi ZO Liet. Lúčka 75 členov a v novembri 53 členov. V Piešťanoch v hoteli Harmónia sa v marci rekreovalo 43 našich členov.  Tieto pobyty mali u členov veľmi priaznivú odozvu.

V rámci športových aktivít členovia mohli navštevovať v mesiacoch apríl - september Mestskú plaváreň v Žiline s príspevkom na  vstupné 2x v mesiaci po 1,-€. Mnohí naši členovia sa aktívne zúčastnili športových súťaží na okresných športových hrách.   Minulý rok naša ZO obsadila na O ŠH 1.miesto v celkovom hodnotení úspešnosti. Na Krajské ŠH do Bytče – postúpili 2 členovia,  medailisti – p. Hodasová Daniela a Cicanič Ján.

V rámci poradenskej činnosti boli aj v roku 2019  spracované pre členov Informácie z oblasti  sociálnej, zdravotnej, kultúrnej, daňovej oblasti a o niektorých zľavách, ktoré sa týkajú dôchodcov, aby členovia vedeli kde sa môžu priamo obrátiť o pomoc a aké zľavy môžu využívať.  Tieto informácie sú zverejnené  v tlačenej podobe v našom časopise , s ktorým nám už 6-ty rok pomáha pán poslanec Mgr. Branislav Delinčák. Ale sú zverejnené aj na našej webovej stránke.

Každoročne sa zúčastňujeme pietnych spomienkových akcií. Zúčastňovali sme sa na pietnych spomienkových akciách z príležitosti oslobodenia Žiliny v Sade SNP a Lesoparku Chrasť, z príležitosti ukončenia II. svetovej vojny na vojenskom cintoríne na Bôriku. Výročie vypuknutia SNP sme si pripomenuli v Sade SNP,ako aj pri pamätníku francúzskych partizánov v Strečne. Výročie ukončenia 1.svetovej vojny na starom cintoríne v Žiline. Pri tejto príležitosti členky výboru boli položiť kvety červených makov a zapáliť sviečku aj pri pomníkoch na novom cintoríne v Žiline, v Budatíne, v Závodí, v Strážove, v Trnovom a pri pamätnej doske na budove Sokolovne bývalého kina Úsvit v Žiline.

Okrem uvedených akcií sme sa v minulom roku zúčastnili aj: 21.6. –Športový viacboj seniorov v Bytčici – 8 členov našej ZO               27. 9. -Festival seniorov – Mariánske námestie zakúpili  a ponúkali  sme pagáčiky, predávali odznaky/11. 9.- Krajský turistický zraz JDS Liet. Svinná 6 členov/ pomoc pri zabezpečení/. Členky Rady seniorov mesta p. Vítová, Kmeťová a Macháčová sa zúčastňovali na zasadnutiach Rady. Vláčikom za termálnou vodou cestovali členovia pod vedením pani  Ing.Frličkovej.

Spolupráca s organizáciami: Pri našej práci spolupracujeme s viacerými organizáciami, vzájomnú spoluprácu si veľmi vážime a sme za to vďační. Pomoc nám poskytuje Mesto Žilina, ŽSK,, ZUŠ L.Árvaya Žilina, ZŠ Karpatská Žilina, ZŠ Jarná Žilina, Konzervatórium ŽA, SOŠD Žilina, CVČ ZA,  OblV SZPB ZA, Žilinský večerník, Ardsystém ZA, CA-TM travel ŽA,  U3V Žilina,  KO JDS, OO JDS .

Hoci minulý rok bol po zdravotnej stránke krutejší na členky výboru, ale dobrá spolupráca, vzájomná psychická podpora a ochota zastúpiť sa navzájom, spolupráca s uvedenými organizáciami a s Vami  členmi nám pomohla aj tieto prekážky prekonať a priniesla svoje výsledky. Záujem o členstvo v našej ZO stále rastie a presahuje aj mesto Žilina. Počet členov k 31.12.2019 je 1374, čo je zvýšenie oproti minulému roku o 61 členov. Váš stúpajúci záujem o činnosť našej ZO a o ponúkané akcie sú zárukou, že sa naša organizácia bude i naďalej úspešne rozvíjať a že svoje úlohy bude  aj úspešne napĺňať. Verím, že tak ako doteraz, aj za podpory orgánov mesta a ŽSK, za čo im ďakujeme, budeme rovnako aktívne pokračovať v úsilí a v  snahe skvalitňovať a obohacovať život nielen našich členov dôchodcov, ale aj ľudí strednej generácie a mládeže.                                                      

Ďakujem Vám za pozornosť.

                                                                           Alžbeta Vítová

                                                                  predsedníčka ZO JDS Žilina