ZO JDS Varín

Prezentácia obce Varín

 

Obec Varín leží v západnej časti malokarpatského pohoria pri ústi rieky Varínky a Váhu. Prvé doklady o prítomnosti človeka v tejto časti kotliny pochádzajú už zo staršej doby kamennej. Bol tu nájdený kel mladého mamuta  čo zodpovedá prostrediu poslednej doby ľadovej. Ďalšie archeologické nálezy poznáme až z obdobia mladšej a neskorej doby kamennej (4. – 3.tisícročie pred Kristom.   Sú to sídliská prvých roľníkov, ktoré sa našli pri stavbe Elektro-rozvodne. Boli tu nájdené aj malé piecky s hlinenými roštami, ktoré pravdepodobne slúžili na prípravu potravy, alebo na sušenie nedozretého obilia.

     Oveľa bohatšie nálezy z územia Varína pochádzajú z mladšej a neskorej doby  bronzovej 1250 – 700 r. pred Kristom, keď tento priestor zaujal ľud lužickej kultúry. Ľud lužickej kultúry tu okrem sídlisk zanechal aj popolnicové pohrebiska. Žiarové hroby sa objavili pri stavbe súkromných domov pri Hrádku.

    V mladšej dobe železnej  400 – 100 r. pred Kristom  sa začal meniť charakter materiálnej Kultúry tunajšieho ľudu. Stalo sa tak najmä pod vplyvom Keltov v tom čase vznikla tzv. „ Púchovská kultúra“. O  čulých obchodných stykoch ľudí tejto kultúry s rímskym svetom hovoria i nálezy rímskych republikánskych mincí zo začiatku 1. Storočia pred Kristom,ktoré  sa našli priamo vo Varíne ešte pred začiatkom 20. storočia. Najdôležitejšou lokalitou Varína je poloha Železná studňa, kde sa nachádzajú hutnícke zariadenia zo staršej doby rímskej.

      Prvým písomným dokladom o obci je zatiaľ listina Bela IV. Z roku 1254, podľa ktorej sa riešil spor o majetky so šľachtickou rodinou Hunterovou. Ďalší zápis sa nachádza na Nitrianskom biskupstve, kde evidujú faru vo Varíne od roku 1200, známa je listina z roku 1297 a z neskorších čias. V neskoršej dobe bol v tomto kostole pokrstený aj Juraj Jánošík.

     V roku 1362 kráľ Ľudovít ustanovuje listinou H. Draguša za richtára Varína a  Krasňan. Zároveň udeľuje Varínu také mestské práva, aké, má mesto Žilina. Varín ako zemepánske mestečko malo v 14. Storočí rôzne kráľovské privilégia. Vo Varíne bol v tom čase mlyn a pivovar, v ktorom varili pivo z vlastného chmeľu.

     Medzi významných občanov Varína sa na prvé miesta radia Ondrej Meszároš, ktorýspolupracoval na kodifikácii Bernolákovskej slovenčiny, a Jozef Martinček, ktorý  sa zúčastňoval prípravy  Pitsburgskej zmluvy roku 1918 a na tejto zmluve je aj podpísaný.

    

Obec Varín má v súčasnosti  približne 3650 obyvateľov. Vybavenosť obce je na dobrej úrovni:

 -    široká obchodná sieť a služieb

      -     charitný dom, kde je poskytovaná nepretržitá opatrovateľská služba pre 24 občanov

  • zdravotné stredisko, kde ordinujú dvaja praktickí lekári , detský lekár, stomatológ,

gynekológ a lekáreň.

  • základná škola je moderne vybavená a navštevuje je v tomto školskom roku 425 žiakov
  • materská škola má 6 tried kde je postarané o 130 detí
  • obec postavila pre svojich občanov 65 nájomných bytov
  • v obci pôsobí správa národného parku Malá Fatra, Varínska tlačiareň


V obci pracujú aj  dve kultúrne telesá a to spevácky zbor, ktorý sa venuje hlavne sakrálnej tematike a dychová hudba  Varínčanka . Obidve telesá úspešne reprezentujú obec na rôznych

podujatiach. Vo Varíne pracuje aj viacero spoločenských organizácií :  Hasičský zbor, naša obec sa prihlásila za kolektívneho člena Matice Slovenskej už v roku 1928,  Únia žien, Záhradkári, Jednota dôchodcov Slovenska.

JDS bola založená v roku 2007.  Má  7 členný výbor, ktorí sa schádza vždy pred členskou schôdzou. V súčasnom  období  ma organizácia 57 členov. Členská schôdza  sa koná raz mesačne. Členovia pracujú podľa vopred pripraveného plánu.Z našich aktivít vyberám : autobusové zájazdy, výlety do okolia Varína, posedenia pri príležitostiach napr. Nový rok, fašiangy, MDŽ, úcta k starším,

 

                                                    Rovňanová

                                                    predseda JDS Varín