Správa o činnosti 2018

Vážení naši vzácni hostia, vážení členovia ZO JDS Žilina

 

        “Počíta sa to čo bolo urobené, nie to čo bolo napísané.“  toto sú slová starého rímskeho filozofa Senecu.

 

Preto Hlavným cieľom dnešnej VČS je, aby sme  spoločne zhodnotili dosiahnuté výsledky za minulý rok a zároveň si stanovili program činnosti na tento rok. Dovoľte mi, aby som Vás najprv informovala o tom, ako pracovala naša základná organizácia, čo robila a aké výsledky dosiahla za rok 2018.

 

Činnosť organizácie zabezpečoval 15-členný výbor ZO a trojčlenná RK. Výbor zasadal 12x,  na základe schváleného plánu zasadnutí a schváleného plánu činnosti. Pravidelne na každom zasadnutí sme sa zaoberali stavom členskej základne, výberom členských príspevkov, organizačným zabezpečením plánovaných akcií a následne ich hodnotením. ZO mala vypracovaný rozpočet na r.2018, na základe ktorého sme prejednávali polročne hospodárenie organizácie. Oboznamovali sme sa s informáciami z vyšších organizačných zložiek JDS. Spracovávali a predkladali sme žiadosti o grantové dotácie. Mali sme schválenú jednu GD z Mesta a jednu zo ŽSK. V priebehu roka  boli  3 členské schôdze.

3x v týždni sme mali zabezpečené pre Vás stránkové hodiny na 3 kontaktných miestach. Členky výboru okrem toho navštívili  takmer 300 členov, ktorí sa I.polrok neozvali a nemali zaplatené členské.

V rámci kultúrno-poznávacích a spoločenských akcií sme zorganizovali 3 jednodňové poznávacie zájazdy v apríli sme boli v Poľsku s návštevou parku miniatúr, pozreli sme si zámok Pzcyna a skanzen so Zubriou oborou.  V júli  sme boli v Pieninách v múzeu Červený Kláštor a odvážili  sme sa aj na splavovanie Dunajca na pltiach. Výlet  do Modrého Kameňa s návštevou hradu a  gaštanové slávnosti  členovia absolvovali v októbri.

Vo februári sme boli na vystúpení FS Rozsutec. Uskutočnili sme majálesovú zábavu v máji a v novembri 5. Seniorparádu z príležitosti ukončenia Mesiaca úcty k starším, na ktorej naši členovia prezentovali svoju záujmovú činnosť a šikovnosť v spolupráci s členmi ZO JDS Vranie.  Seniorparáda  bola finančne podporená Žilinským samosprávnym krajom. Prvý krát sme v decembri uskutočnili Mikulášsko-Adventné stretnutie členov našej ZO, na túto akciu sme pozvali zástupcov samosprávy a spolupracujúcich organizácii, aby sme sa im poďakovali za pomoc a podporu, v rámci kultúrneho programu vystúpili žiaci družobných žilinských škôl. Spolupráca so školami sa rozvíja, rozvíja sa aj medzigeneračná spolupráca a tak vznikli na podnet škôl tiež veľmi pekné podujatia. Spoločensko-zábavné popoludnie s názvom „NA ĽUDOVÚ NôTU“, sa uskutočnilo v októbri na SOŠD  Zilina (Dopravná akadémia), kde sme urobili pre žiakov na túto tému výstavku s prezentáciou tradičných slovenských remesiel. V decembri sme boli pozvaní na Mikulášske popoludnie do Základnej školy Jarná Žilina. Spolu s deťmi sme zdobili perníky a vyrábali vianočnú dekoráciu.

V spolupráci s OO JDS Žilina sme sa v r.2018 podieľali ako  spoluorganizátori na príprave Fašiangovej zábavy v januári, Recitačnej súťaže v prednese poézia a prózy ako aj vlastnej literárnej tvorby členov JDS v apríli  a 30.11. to bolo  Adventné stretnutie členov JDS okresu Žilina s vystúpením  seniorskych speváckych súborov, ktoré bolo finančne podporené ŽSK cez OO JDS.

Vzdelávanie seniorov Stanovy JDS nám ukladajú pomáhať pri realizácii celoživotného vzdelávania. V spolupráci s U3V naši členovia boli informovaní o možnosti štúdia propagačnými letákmi, ktoré boli zverejnené na nástenkách, ako aj na našej webovej stránke. Veľa našich členov  navštevuje  štúdium U3V.

Zdravotnícka oblasť  Zregenerovať svoje zdravie členovia mohli v kúpeľoch v rámci ponuky seniorských balíčkov a tiež 58 členov využilo možnosť pobytov na poukazy so štátnou dotáciou. V marci sme zorganizovali v spolupráci s Krajskou knižnicou Žilina ukážku Tréningu pamäte s cieľom cvičiť si pamäť a udržiavať mozgové funkcie v dobrom stave, zúčastnilo sa ho 30 členov.

Rekondičné pobyty, rekreácia. Na rekreačnom pobyte v Tatranskej Lomnici v hoteli Morava bolo v mesiaci apríl 68 členov spoločne s členmi ZO Lietavská Lúčka. V októbri 53 členov. V Piešťanoch v hoteli Harmónia sa v septembri rekreovalo 45 našich členov.  Tieto pobyty mali u členov priaznivú odozvu.

V minulom roku sme organizovali aj športové akcie: v máji sme pripravili športový deň v spolupráci s Klubom volejbalových veteránov. Ďalej členovia mohli navštevovať v mesiacoch apríl - september Mestskú plaváreň v Žiline s preplatením vstupného 2x v mesiaci. Mnohí naši členovia sa aktívne zúčastnili pri spoluorganizovaní okresných a krajských športových hier. Viacero našich členov sa zapojilo do súťaží na okresných, krajských, a mali sme  aj zástupcu na celoslovenských ŠH.

V rámci poradenskej činnosti boli aj v roku 2018  spracované pre členov Informácie z oblasti  sociálnej, zdravotnej, kultúrnej, daňovej oblasti a o niektorých zľavách, ktoré sa týkajú dôchodcov, aby členovia vedeli kde sa môžu priamo obrátiť o pomoc a aké zľavy môžu využívať.  Tieto informácie sú zverejnené  v tlačenej podobe v našom časopise , s ktorým nám už 5-ty rok pomáha pán poslanec Mgr. Branislav Delinčák. Ale sú zverejnené aj na našej webovej stránke. Majú o ne záujem aj iné ZO.

Je dobré a žiadúce, aby sme si ctili svoju históriu a vážili  si tých, ktorí nám priniesli po ťažkých bojoch slobodu. Aj v minulom roku sme sa zúčastnili na pietnych spomienkových akciách z príležitosti oslobodenia Žiliny v Sade SNP a Lesoparku Chrasť, z príležitosti ukončenia II. svetovej vojny na vojenskom cintoríne na Bôriku. Výročie vypuknutia SNP sme si pripomenuli v Sade SNP, pri pamätníku francúzskych partizánov v Strečne. 100. Výročie ukončenia 1.svetovej vojny na starom cintoríne v Žiline. Pri tejto príležitosti členky výboru boli položiť kvety červených makov a zapáliť sviečku aj pri pomníkoch na novom cintoríne v Žiline, v Budatíne, v Závodí, v Strážove, v Žilinskej Lehote, v Mojšovej Lúčke, v Trnovom a pri pamätnej doske na budove Sokolovne bývalého kina Úsvit v Žiline.

Spolupráca s organizáciami: Pri našej práci spolupracujeme s viacerými organizáciami, vzájomnú spoluprácu si veľmi vážime a sme za to vďační. Pomoc nám poskytuje Mesto Žilina, ŽSK, DA Žilina, ZUŠ L.Árvaya Žilina, ZŠ Karpatská Žilina, ZŠ Jarná Žilina, Konzervatórium ŽA, CVČ ZA,  OblV SZPB ZA, Slovakia-hotel ŽA, Žilinský večerník, Ardsystém ZA, CA-TM travel ŽA,  Tesco Žilina-Bulvár, U3V Žilina,  KO JDS, OO JDS .

Priznávam, že nie vždy všetko ide bez problémov, ale ochota a spolupráca členiek výboru,  uvedenými organizáciami a Vami  členmi prináša svoje výsledky. Záujem o členstvo v našej ZO stále rastie a presahuje aj mesto Žilina. Počet členov k 31.12.2018 je 1313, čo je zvýšenie  o 59 členov.

        Život dôchodcov nie je ľahký a preto máme veľkú radosť, ak odchádzate z našich podujatí spokojní, s úsmevom na tvári. Dôkazom toho je aj Váš záujem o účasť na menovaných podujatiach. Máme záujem našu činnosť stále rozširovať, zlepšovať, prichádzať s novými pestrými nápadmi, avšak táto činnosť je obmedzená vekom a zdravím našich členov a tiež finančnými prostriedkami. Želáme si všetci, aby sa čo najmenej seniorov cítilo osamelými, vylúčenými z diania , ale naopak aby našli porozumenie, lásku a zaslúžené uznanie. A aby sa nikto necítil sám!  

-----------------------Ďakujem za pozornosť  !!!  --------------------------------

V Žiline dňa 4.4.2019                                          Alžbeta Vítová

                                                                   predsedníčka ZO JDS Žilina