Plán aktivít OO - JDS 2019

 Plán úloh, zasadnutí a aktivít OO JDS v Žiline

                                                           

HLAVNÉ ÚLOHY:

Návrh plánu úloh, zasadnutí a aktivít OO JDS

na rok 2019

 

HLAVNÉ ÚLOHY:

  • Pripraviť a uskutočniť „výročné členské schôdze“ ZO JDS do 15.marca 2019
  • hlavnú pozornosť  naďalej venovať rastu členskej základne JDS
  •  naďalej skvalitňovať prácu funkcionárskeho aktívu v duchu stanov JDS
  • spolupracovať s orgánmi samosprávy na všetkých organizačných stupňoch JDS
  • venovať pozornosť všetkým oblastiam záujmovej činnosti členov JDS
  • zabezpečovať finančné prostriedky cestou vypracovania projektov na akcie JDS na úrovni okresu
  • vyhodnocovať všetky akcie s cieľom ich ďalšieho skvalitňovania
  • postupne naplňovať úlohy vyplývajúce z Memoránd a dohovorov o spolupráci                

    

 Termín konania

AKCIA

31.1.2019
10:00 hod
Predsedníctvo OO JDS Žilina - Denné centrum Žilina
zabezpečenie, prírpava a vyhodnotenie priebehu VČS ZO
správa o hospodárení za rok 2018 - príprava
hlavné úlohy na r. 2019 - príprava
plán činnosti na r. 2019 - príprava

23.2.2019

14:00 hod.

Fašiangová zábava členov OO JDS -  Hotel Slovakia Žilina

27.2.2019

13:00 hod

Zasadanie predsedníctva OO JDS:

Mestský úrad Žilina (malá zasadačka)

-Správa činnosti OO JDS v roku 2018

Správa o hospodárení v roku 2018

Správa RK o kontrole hospodárenia OO za rok 2018

Plán činnosti na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

Spracovanie projektu na dotáciu športových hier z prostriedkov ŽSK

Spracovanie projektu na dotáciu Adventného koncertu

21.3.2019

Predsedníctvo OO JDS Žilina

Mestký úrad Žilina (malá zasadačka)

vyhodnotenie priebehu VČS základných organizácií JDS

Relaxačno-liečebné pobyty so štátnou dotáciou a ic hrozpis

Príprava na prehliadku v prednese poézie a prózy

11.4.2019

Okresná a Mestská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, ako aj vlastnej tvorby – Literárne popoludnie

 

Mestský úrad Žilina (malá zasadačka)

Apríl 2019

Školenie predsedov ZO, hospodárov a predsedov RK
 

ku  Okresných športových  hier  Žilina ZDŠ na Martinskej ul.

16.5.2019
9:00
Predsednícvo OO JDS Žilina
Mestský úrad Žilina (malá zasadačka)
- príprava kultúrno spoločenskej akcie (výletu) podľa návrhu
- vyhodnotenie účasti v prednese poézie a prózy
- zasadnutie športovej komisie k príprave ŠH OO JDS ŽA

13.6.2019

9:00

Športové hry členov OO JDS Žilina

Základná škola, Martinská, Žilina

19.9.2019
9:00

Predsedníctvo OO JDS Žilina

Mestský úrad Žilina (malá zasadačka)

- príprava Adventného koncertu 28.11.

- nahlásenie speváckych zborov

Príprava Rady OO JDS

Vyhodnotenie ŠH OO JDS

17.10.2019

9:00

Zasadnutie Rady OO JDS

slávnostné zasadnutie rady k mesiacu úcty k starším

Mestský úrad Žilina (malá zasadačka)

Odovzdanie ocenení JDS

Príprava adventného koncertu

rozpis počtu účastníkov podľa jednotlivých ZO

Príprava akcie Zvony 11.11.2019

28.11.2019

Adventný koncert členov Oo JDS Žilina vo veľkej zasadačke Mestsk=eho úradu v Žiline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán úloh a aktivít na rok 2019 bude doplňovaný v zmysle aktuálnych situácií a požiadaviek v rámci činnosti OO JDS Žilina

                                                                                              Ing. Vladimír Kováč

V Žiline  dňa  27.2. 2019                                             predseda  OO JDS Žilina