Plán aktivít OO - JDS 2018

 Plán úloh, zasadnutí a aktivít OO JDS v Žiline

                                                           

HLAVNÉ ÚLOHY:

Návrh plánu úloh, zasadnutí a aktivít OO JDS

na rok 2018

 

HLAVNÉ ÚLOHY:

  • Pripraviť a uskutočniť "Hodnotiace členské schôdze" ZO JDS (v období január - 15. marec 2018), dôstojne pripraviť a uskutočniť "Okresný snem" JDS
  • hlavnú pozornosť venovať naďalej rastu členskej základne a vytváraniu nových ZO JDS,
  • naďalej skvalitňovať prácu funkcionárskeho aktívu v duchu Stanov JDS na všetkých organizačných stupňoch JDS, aby boli uspokojované požiadavky členov JDS,
  • aj naďalej spolupracovať s orgánmi samospráv a štátnej správy na všetkých organizačných stupňoch JDS,
  • venovať sústavnú pozornosť všetkým oblastiam našej činnosti a pomoci v napĺňaní záujmov našich členov,
  • zabezpečovať finančné prostriedky cestou vypracovania projektov na akcie JDS na úrovni ZO a  okresu
  • dôsledne vyhodnocovať všetky akcie z nášho plánu s cieľom ich ďalšieho skvalitňovania,
  • postupne naplňovať úlohy vyplývajúce z Memoránd a dohovorov  o spolupráci podpísaných v roku 2015 a 2016.

 

12.1.2018

Zasadnutie predsedníctva OO JDS

- privítacia básnička s novoročným prianím

predsedu  KO  dr. Kotiana

- Príprava VIII. Fašiangovej  zábavy – Plesu  27.1.2018

-Odovzdanie  Písomného  materiálu Zameranie  HČS

MsÚ Žilina

27.1.2018

VIII. Fašiangová zábava členov OO JDS

Hotel Slovakia

16.2.2018

Zasadanie predsedníctva OO JDS:

- oslava významných výročí a MDŽ,

- Príprava okresného Snemu JDS Žilina 21.3.2018                                                                                                                           - Návrhy kandidátov na predsedu, podpredsedu OO JDS

a členov ORK                                                           

-Návrh rokovacieho a volebného poriadku okresného Snemu                 -Termíny zasadnutí a aktivít OO JDS na rok 2018                                                                            

- zdravotná a preventívna činnosť: liečebno-relaxačné pobyty

so štátnou účelovou dotáciou,

- spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

- krajské prehliadky a športové hry – zabezpečenie,

- plán KRK JDS - zobratie na vedomie,

MsÚ Žilina

21.3.2018

S N E M     O O     J D S

MsÚ Žilina

10.4.2018

Okresná a Mestská prehliadka v umeleckom prednese
poézie a prózy, ako aj vlastnej tvorby
– Literárne popoludnie

Malá zasadačka MsÚ Žilina

24.5.2018

Krajský snem JDS

Program podľa  pozvánky a pokynov ústredia JDS,

- voľba delegátov na XI. snem JDS

Liptovský Mikuláš

31.5.2018

Predsedníctvo  OO JDS

k príprave  X. ročníku  Okresných športových  hier  Žilina ZDŠ na Martinskej ul.

MsÚ Žilina

5.6.2018

Krajská  prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy

Somolického  Turiec

-  program podľa pozvánky a pokynov     usporiadateľa

-  výber na Celoslovenskú prehliadku v prednese poézie a prózy

Turčianske   Teplice

Malý  Čepčín 

14.6.2018  

X. ročník  Okresných športových  hier

ZDŠ Žilina

Martinska ul.

29.6.2018

Krajské športové hryprogram podľa pozvánky usporiadateľov
+  výber na Celoslovenské športové  hry

Liptovský Mikuláš  Vojenská akadémia

1.8.2018

Krajská prehliadka speváckych a tanečných

skupín –výber na Celoslovenskú prehliadku spevokolov

-  za účasti speváckej a tanečnej skupiny zo SD ČR 
Moravsko- Slezského kraja

Bytča, Dom kulúry

18.8.2018

Stretnutie na hranici – program podľa pozvánky usporiadateľa
 za účasti SDČR Moravsko-Slezského kraja a dôchodcov
z Poľska  Bielsko-Biala

 

13.9.-14.9.2018

Krajsky turisticky zraz + zasadanie  predsedníctva KO JDS

- za účasti SDČR MS kraja

- akcia Zvony  11.11. deň obetí všetkých  vojen

Martin

Jasenská dolina

4.10.2018

Zasadnutie Rady OO JDS pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

MsÚ Žilina

30.10.2018

100. výročie založenia  ČSR

Pri pamätníkoch obetí

14.11.2018

Zasadnutie Predsedníctva OO JDS Žilina – príprava adventného stretnutia členov OO JDS

MsÚ Žilina

29.11.2018

Veľké  adventné stretnutie

-stretnutie  cca 10 speváckych súborov

sÚ Žilina    Veľká zasadačka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na každom zasadaní Rady  a  predsedníctva  OO JDS:

- otvorenie

- kontrola plnenia uznesenia

- príjem a výdaj finančných prostriedkov od predchádzajúceho zasadania

- stav členskej základne a platenia členských príspevkov ku dňu zasadnutia

- i.nformácia o z    asadaní vyšších orgánov a Rady vlády SR pre prácu  so seniormi ...                                                                                                    - diskusia + rôzne

- prijatie uznesenia a záver

 

                                                                                              Ing. Vladimír Kováč

V Žiline  dňa  21.3. 2018                                             predseda  OO JDS Žilina