Správa o činnosti 2017

        Dovoľte mi, aby som Vás informovala ako pracovala naša základná organizácia a aké výsledky dosiahla za 3 roky  volebného obdobia. Mandát na napĺňanie úloh plánu činnosti za jednotlivé roky sme dostali od Vás vo voľbách na HČS dňa  26. 2. 2015.  Chod organizácie zabezpečoval 13-členný výbor a 3 členná RK. Naša činnosť sa vyznačovala súdržnosťou členov výboru počas celého volebného obdobia.

        Výbor ZO JDS Žilina pracoval v zložení: Vítová Alžbeta - predsedníčka, Macháčová Lýdia-I.podpredsedníčka, Kmeťová Eva -II.podpredsedníčka, Krupová Júlia -hospodárka, Juneková Alena -tajomníčka, členky výboru: Belošovičová Juliana, Dolinajcová Janka, Hanuljaková Anna, Jakubíková Zlatica, Jablonovská Stanislava, Jánošíková Božena,  Kapitulíková Eva, Stranianková Irena.

Revízna komisia: Ing.Beráková Eva- predsedníčka, Hulmanová Janka, Boráková Melánia – členky RK.

Fotografie premietané tu pred schôdzou Vám iste už mnohé spoločne strávené chvíle pripomenuli a zaspomínali ste si na ne. 

        ČINNOSŤ  VÝBORU A SCHÔDZKOVÁ ČINNOSŤ

         Výbor zasadal 1x za mesiac  na základe schváleného plánu zasadnutí. Pravidelne na každom zasadnutí sme sa zaoberali stavom členskej základne, výberom členských príspevkov, organizačným zabezpečením plánovaných akcií a následne ich hodnotením. Tiež sme prejednávali hospodárenie organizácie, oboznamovali sme sa s informáciami z vyšších organizačných zložiek JDS. Spracovávali a predkladali sme žiadosti o grantové dotácie. Každý rok sme obdržali  dotáciu buď od mesta Žilina, alebo ŽSK.

         Každoročne sa  konali  3 členské schôdze: VČS, členská schôdza ku Dňu matiek a Dňu otcov a tretia bola z príležitosti Mesiaca úcty k starším. V októbri r.2016 sme uskutočnili   Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 25. výročia vzniku ZO. Na slávnostnej akadémii ste mali možnosť stretnúť sa s našimi vzácnymi hosťami, ktorí prijali naše pozvanie. Boli pozvaní aj bývalí funkcionári ZO, ktorí po viacerých rokoch radi prišli medzi nás. Akcia bola obohatená pekným kultúrnym programom.

       

        KULTÚRNE, POZNÁVACIE , SPOLOČENSKÉ  AKCIE

         V rámci kultúrnej činnosti sme organizovali kultúrno - poznávacie zájazdy po Slovensku a do Čiech. V r. 2015 sme boli v Olomouci na výstave kvetov Flóra Olomouc s prehliadkou mesta. Tiež sme navštívili  Banskú Štiavnicu a jej  Banské múzeu ako aj  kaštieľ Svätý Antol. Adventnú Budapešť sme navštívili začiatkom decembra.  V r.2016 sme navštívili Jarnú Prahu a zámok Český Šternberg. Krásnym zážitkom pre členov bol  zájazd na hrad Červený Kameň, pozreli sme si Skalicu a jej pamätihodnosti, odtiaľ sme sa presunuli do národnej svätyne v Šaštíne, kde sme položili kyticu ako poďakovanie za 25 rokov ZO JDS. Poslednou zastávkou bol miléniový kríž v obci Rybky. V októbri sme absolvovali ďalší poznávací zájazd do ČR s návštevou zámku v Kuníne, pokračovali sme do starého historického mesta Štramberg a záverečnou  zastávkou bolo Múzeum historických vozidiel. V  roku 2017 nás očarila Ochtinská aragonitová jaskyňa a zámok  Betliar, ďalej hrad Stará Ľubovňa so svojim skanzemom ,Vyšné Ružbachy, Levoča, Levočská mariánska hora, Vizovice-Velehrad-Buchlovice, v decembri sme si pozreli. Adventné Brno a zámok v Slavkove. Spoločne sme navštevovali divadelné predstavenia v Mestskom divadle Žilina. Niektorí ďalší členovia sa mohli zúčastniť na koncerte ŠKO.

        Každý rok sme pripravili v máji Majálesovú zábavu. V októbri Seniorparádu, na ktorej naši členovia prezentovali svoje záľuby a šikovnosť.

        V spolupráci s OO JDS Žilina sme sa podieľali ako spoluorganizátori Fašiangovej zábavy, Recitačnej súťaže v prednese poézia a prózy členov JDS a obľúbenou akciou je vždy na konci roka Adventné stretnutie členov JDS okresu Žilina s vystúpením speváckych a tanečných súborov. V rámci mesiaca úcty k starším v spolupráci s Dopravnou akadémiou v Žiline každý rok sa uskutočnilo spoločenské posedenie s ich žiakmi a pedagógmi.

 

VZDELÁVANIE SENIOROV

        Aj v tejto oblasti sme aktívni. V máji 2015 sme sa 6 členovia výboru zúčastnili autobusového zájazdu do Štrasburgu, ktorý sa konal na základe pozvania poslankyne EP Mgr. Moniky Smolkovej, kde sme mali možnosť navštíviť Európsky parlament a dozvedieť sa ako funguje. Potešili nás jej slová na záver stretnutia: cit.: „Dnes ma prekvapili dôchodcovia zo Žiliny, ktorí boli tak perfektne pripravení, že keďže som učiteľka, tak na hodine Európskej únie Vám dávam, určite 1*“. Neurobili sme Vám, ani Žiline hanbu.

V septembri 2017 sme navštívili parlament v Bratislave spolu s viacerými členmi OO JDS Žilina.

Pre členov sme zabezpečili v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  prednášky so zdravotníckou tématikou, v spolupráci s Mestskou políciou Žilina  z oblasti bezpečnosti seniorov, s odborom sociálnym MsÚ Žilina o sociálnych službách a otázkach týkajúcich sa dôchodcov, ktoré boli prednesené na našich členských schôdzach.

        Obľúbenou vzdelávacou akciou bola aj “Prechádzka po historickej Žiline“ kde sa naši členovia dozvedeli vždy niečo nové o histórii Žiliny. J V spolupráci s U3V naši členovia sú informovaní o možnosti štúdia propagačnými letákmi, ako aj na našej webovej stránke. Veľa našich členov  navštevuje  štúdium U3V

        ZDRAVOTNÁ  OBLASŤ

         V Tatranskej Lomnici v hoteli Morava si svoje zdravie utužovalo  na týždennom rekreačnom pobyte  v r. 2015 – 57 členov,  v r.2016 – 107 členov a v r.2017 – 67 členov. Ozdravno-poznávacieho pobytu v Piešťanoch sa v r.2017 zúčastnilo 33 členov.

        Rekondično liečebných pobytov s 50,-€ štátnou dotáciou sa v roku 2015 zúčastnilo 50 našich členov, v roku 2016 to bolo  66 našich členov a v minulom roku  60 členov .

Členovia mali možnosť využívať  masáže v Strednej zdravotníckej škole Žilina za výhodnú cenu, ako aj zúčastňovať sa kúpeľných rekondičných pobytov  so seniorskými zľavami v  kúpeľoch  Rajecké Teplice, Bojnice, Nimnica, Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice, Vyšné Ružbachy, Sliač a Lúčky na základe osobnej objednávky člena.

 

        ŠPORTOVÁ OBLASŤ

Každoročne sme boli  spoluorganizátorom Okresných športových hier JDS Žilina, na ktorých sa v hojnom počte naši členovia zúčastňovali – a úspešne - aj s postupom na krajské ŠH. Každý rok sme boli pozrieť  v zime Ľadový dóm na Hrebienku vo Vysokých Tatrách, čo sme spojili s prechádzkou v tatranskej prírode.

Turnaj v hre peteng sa konal v r.2015. Členovia mali možnosť využívať na plávanie bazény žilinskej plavárne s preplatením vstupného 1€ členom do 70 rokov 2x za mesiac : apríl – september.

           

         SPOMIENKOVÉ AKCIE

        Zúčastňovali sme sa na pietnych spomienkových oslavách oslobodenia Žiliny na Vojenskom cintoríne na Bôriku, v Sade SNP Žilina  a na spomienkových oslavách  SNP na vrchu Zvonica v Strečne, pri pomníku umučených v Chrastí. Z príležitosti výročia ukončenia II. svetovej vojny  aj na ústredných oslavách v Liptovskom Mikuláši. Spoločne sme si chodili uctiť pamiatku padlých počas 1.svetovej vojne pri pomníkoch na starom i novom cintoríne v Žiline, v Závodí, v Budatíne, v Strážove, v Žilinskej Lehote a v Trnovom a to položením kvetov červených makov.

       

        PORADENSKÁ ČINNOSŤ

         V rámci poradenskej činnosti boli spracované v písomnej forme a tiež aj na našej internetovej stránke boli zverejnené Informácie z oblasti sociálnej, daňovej, kultúrnej – informácie o tom kde všade môžu seniori využiť dôchodcovské zľavy, ale sú tam uvedené aj kontakty, na koho sa môžu členovia obrátiť a  žiadať o pomoc  v prípade nutnosti. Informácie bolo každoročne aktualizované. Na základe spätných informácií viem, že sú pre Vás dobrou pomôckou.

       

        PROPAGÁCIA  ČINNOSTI  ORGANIZÁCIE

        V rámci propagácie, svoje akcie propagujeme na 5 nástenkách, tiež na na našej internetovej stránke, v Žilinskom Večerníku, v Žilinských novinách, v Žilinskom kuriérovi, v časopise Tretí vek, ale aj osobným kontaktom s Vami, s našimi členmi.   Tiež pri niektorých našich akciách využívame reklamné logo ZO JDS Žilina. Náš časopis využívame tiež na propagáciu našej ZO. Máme jednotné tričká s logom našej organizácie v počte 15 ks.

                INÉ ÚLOHY

        Pri našej práci nám vyplývajú aj iné ďalšie povinnosti a úlohy , ako aj účasť na iných aktivitách organizovaných KO a OO JDS, členstvo v Rade seniorov.

        Každoročne sme uskutočnili  návštevy u viac ako 320 našich členov spojené s výberom členského. 3X v týždni máme zabezpečené služby v troch kanceláriach , kde sme  k dispozícii  Vám, našim členom .

         

        SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVOU A S INÝMI INŠTITÚCIAMI

        Pri našej práci spolupracujeme najmä s mestom Žilina a jeho primátorom Ing. Igorom  Chomom, ale i s jeho zástupcom Ing. Patrikom Gromom, ktorí sa zaujímajú o život seniorov  v našom meste. Pán poslanec Mgr. Delinčák nám sponzorsky pomáha s vytlačením nášho Plánu činnosti a to už po 4-tý krát. Mesto nám poskytuje zdarma priestory na schôdzkovú činnosť, 1x v týždni máme k dispozícii zdarma 3 kancelárie. So Žilinským samosprávnym krajom a s Mestským úradom Žilina spolupracujeme s ich odborom sociálnych vecí pri konzultovaní rôznych sociálnych otázok. Na základe pozvánok sme sa  zúčastňovali akcií a seminárov, ktoré boli zamerané na problematiku seniorov .

        Vážení hostia, vážení členovia ZO JDS Žilina.    Ochota pomôcť nás vždy poteší. Dáva nám to pocit väčšej istoty. Naše snaženie by bolo menej úspešné, keby nám nezištne nepomáhali orgány samosprávy, ale aj ďalší naši partneri, ktorí nám boli nápomocní v našej činnosti.  Ardsystém s.r.o.Žilina CA -TM travel Mgr. Macháč, Základná škola Jarná Žilina, Základná škola Karpatská Žilina, ďalej je to Univerzita tretieho veku pri ŽU, Dopravná akadémia Žilina, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mestská polícia Žilina, ZUŠ L. Árvaya Žilina, Mestské divadlo Žilina, Žilinský večerník, Žilinský Kuriér, Denné centrá seniorov,  Oblastný a Mestský výbor  slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žilina. Výraznú pomoc a podporu pociťujeme od  OO JDS Za, KO JDS Za.  A samozréjme spolupráca s jednotlivými ZO v rámci okresu je prirodzená. Všetkým spolupracujúcim inštitúciam ďakujeme za pomoc a spoluprácu, verím že takáto činnosť obohacuje obidve strany.

Pri hodnotení tohto volebného obdobia nemôžem zabudnúť ani na  všetky moje členky výboru  a chcem sa aj im poďakovať za ich dobrovoľnícku prácu, za vynaložené úsilie v prospech našej ZO a tým aj v prospech všetkých jej členov. Výsledkom tohoto snaženia celého kolektívu je k 31.12.2017 fyzický stav 1254 členov, čo je o 141 členov viac ako bolo na začiatku volebného obdobia k 1.1.2015. Moje poďakovanie patrí tiež všetkým Vám ostatným členom, ktorí  ste  sami od seba pomohli  radou, povzbudením, slovom uznania, pomáhali ste pri propagovaní našich akcií, venovali ceny do tomboly, podaktorí ste nám pomohli aj pri organizovaní akcií. Vraví sa, že: „Dobrí priatelia sú ako hviezdy, aj keď ich nevidíš, vieš že existujú“. A preto s úctou hovorím: Ďakujem Vám, že pre nás svietite!              

Ďakujem Vám všetkým za pozornosť.

 

V Žiline, dňa  01.03.2018 

 

                                                                Alžbeta Vítová                                                              

                                                      Predsedníčka ZO JDS Žilina