Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Pozývame  členov Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 19. marca 2020 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, Námestie Obetí komunizmu č. 1.

P r o g r a m:

 1. Otvorenie
 2. Kultúrny program
 3. Príhovory  hostí
 4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Správa o činnosti ZO za rok 2019
 7. Správa o hospodárení za rok 2019
 8. Kontrola plnenia uznesenia z VČS  4. IV. 2019          
 9. Správa  RK o kontrole hospodárenia ZO za rok 2019     
 10. Návrh rozpočtu na rok 2020
 11. Návrh plánu činnosti na rok 2020
 12. Doplňujúce voľby členov revíznej komisie                                              
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Návrh na uznesenie 
 16. Ukončenie Záver                                                                                                                                                                                      

Z dôvodu zabezpečenia občerstvenia Vás prosíme, aby ste potvrdili svoju účasť prihlásením sa v našich kanceláriach najneskôr do 12. marca 2020.  K dispozícii sú Vám 3 kontaktné miesta a to v Dennom centre A. Kmeťa č. 38 Žilina  v utorok od 14:00 h. do 15:30 h., v Základnej škole na Karpatskej 11 Žilina v stredu od 14:30 h. do 15:30 h. a v Základnej škole Jarná 20 Žilina v čase od 14:00 h.  do 16:00 h.  Tešíme sa na Vašu účasť.

V Žiline dňa 12.2.2020

                         Vítová  Alžbeta

                                                                                                       predsedníčka ZO JDS  Žilina